Įstatai

 LIETUVOS ATSAKINGO VERSLO ASOCIACIJOS LAVA
ĮSTATAI

 1  straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1.   Lietuvos atsakingo verslo asociacija (toliau šiuose įstatuose – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti su Asociacijos tikslais ir misija susijusiems narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus, susijusius su Asociacijos misija.

1.2.  Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.

1.3.  Asociacijos pavadinimas – Lietuvos atsakingo verslo asociacija, sutrumpintai – LAVA. Pavadinimas anglų kalba: Responsible Business Association of Lithuania

1.4.  Asociacijos teisinė forma: Asociacija.

1.5.  Asociacijos veiklos laikotarpis neribojamas.

1.6.  Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.7.  Asociacija naudojasi visomis teisėmis, kurios jai suteiktos pagal galiojančius teisės aktus.

 2  straipsnis. Asociacijos misija, veiklos tikslai ir rūšys

2.1. Asociacijos misija – skatinti atsakingos veiklos praktikos plėtrą, kaip esminę prielaidą darniam Lietuvos vystymuisi.

2.1.1.     Asociacijos nariai dalijasi ir keičiasi informacija, patirtimi bei naujovėmis atsakingos veiklos srityje taip gerindami veiklos strategijas ir įgyvendindami bendrus projektus visuomenės naudai.

2.1.2.     Asociacija vienija įvairiose srityse dirbančias įmones ir organizacijas, kurios siekia veikti atsakingai ir įgyvendinti darnaus vystymosi principus – remiasi etiškos veiklos principais, gerbia darbuotojų žmogaus ir darbo teises, saugo aplinką, netoleruoja korupcijos, siekia pilietinės visuomenės kūrimo.

2.1.3.     Asociacijos veikla grindžiama narių tarpusavio pasitikėjimu, pagarba, etišku elgesiu bei aktyviu dalyvavimu.

2.2.       Asociacijos veiklos tikslai, atstovaujant Asociacijos narių interesams, yra:

2.2.1.     skatinti Asociacijos narių savitarpio tobulėjimą atsakingos veiklos srityje bei atsakingos veiklos principų plėtrą, rodyti sektiną pavyzdį kitoms Lietuvos įmonėms ir organizacijoms;

2.2.2.     atstovauti ir ginti atsakingo verslo principus valstybės ir kitose institucijose, teikti pasiūlymus valstybės institucijoms dėl atsakingos veiklos kriterijų, vertinimų, strategijų, programų, įstatymų bei kitų teisės aktų;

2.2.3.     formuoti atsakingos veiklos kriterijus;

2.2.4.     stiprinti atsakingos veiklos vertės suvokimą visuomenėje ir vertinimą tarp verslo, organizacijų ir valstybės bei akademinių institucijų;

2.2.5.     atstovauti šalies interesams Jungtinių Tautų iniciatyvoje „Pasaulinis susitarimas“ (angl. United Nations Global Compact), būti „Pasaulinio susitarimo“ kontaktine atstovybe Lietuvoje.

2.2.6.     kaupti lėšas Asociacijos veiklai organizuoti bei narių bendriems projektams (programoms) įgyvendinti;

2.2.7.     organizuoti Asociacijos viešinimą, ryšius su visuomene;

2.2.8.     koordinuoti rinkos tyrimus, susijusius su Asociacijos misija;

2.2.9.     teikti Asociacijos nariams metodinę medžiagą; dalijantis patirtimi tarp narių padėti diegti atsakingos veiklos principus;

2.2.10.   organizuoti nariams bei visuomenei seminarus, konferencijas, mokymus ir kitus renginius;

2.2.11.   bendradarbiauti su panašius tikslus turinčiomis arba – Asociacijai siekiant savo tikslų – naudingomis, įskaitant tarptautines, organizacijomis, atstovauti jose Asociacijos narių interesams; keistis tarptautine patirtimi;

2.2.12.   analizuoti ir teikti visuomenei bei valstybės institucijomis informaciją apie atsakingą veiklą ir jos skatinimą, gerosios praktikos pavyzdžius;

2.2.13.   teikti Asociacijos nariams informaciją apie organizuojamus renginius (konferencijas, seminarus, mokymus) atsakingo verslo tema Lietuvoje ir užsienyje.

2.3.         Asociacijos veiklos rūšys yra:

2.3.1.     narystės organizacijų veikla; verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla; verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla; kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla; profesinių narystės organizacijų veikla; verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla;

2.3.2.     konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla; užsakomųjų informacinių paslaugų centro veikla; reklamos agentūrų veikla; programų rengimas ir transliavimas; reklama; kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

2.3.3.     rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;

2.3.4.     moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla; socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla; humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai; gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla; socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai; kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla; kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla; kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;

2.3.5.     posėdžių ir verslo renginių organizavimas; fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla;

2.3.6.     kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

2.3.7.     leidybinė veikla;

2.3.8.     informacinių paslaugų veikla; programų rengimas ir transliavimas; kompiuterinių žaidimų leidyba; duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla.

3 straipsnis. Atsakingos veiklos principai

3.1.  Asociacijos narys įsipareigoja:

3.1.1. Veikti vadovaudamasis sąžiningumo, skaidrumo, teisingumo, atsakingumo ir etikos principais, ypač tais atvejais, kai situacijos nebūna aiškiai reglamentuojamos bei siekti šių principų užtikrinimo savo veiklos aplinkoje – tarp partnerių, tiekėjų, kitų suinteresuotųjų.

3.1.2. Gerbti ir laikytis visų įstatymų ir privalomų reikalavimų, kurie reglamentuoja įmonės ar organizacijos veiklą.

3.1.3. Vengti situacijų, kurios gali sukelti interesų konfliktą ar sukompromituoti narį, pakenkti Asociacijos reputacijai.

3.1.4. Remti ir gerbti tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos sferoje.

3.1.5. Netoleruoti žmogaus teisių pažeidimų.

3.1.6. Palaikyti darbuotojų asociacijų laisvę ir pripažinti jų teisę į derybas.

3.1.7. Netoleruoti priverstinio ar vaikų darbo bei bet kokios diskriminacijos, susijusios su įdarbinimu ir profesija.

3.1.8. Remti ir vykdyti prevencines programas, užtikrinančias klimato kaitos priežasčių mažinimą ir imtis iniciatyvų aplinkosauginei atsakomybei didinti, skatinti aplinkai palankių technologijų vystymąsi ir plitimą.

3.1.9. Netoleruoti korupcijos, papirkinėjimo, kyšininkavimo ir skatinti skaidrios veiklos principų plėtrą ir diegti prevencines priemones.

3.1.10.   Viešoje erdvėje (taip pat savo interneto svetainėje) deklaruoti požiūrį į atsakingos veiklos principų laikymąsi ir pateikti kasmetines ataskaitas apie vykdomą atsakingą veiklą savo interneto svetainėje. Ataskaita gali būti atskira arba įmonės metinės ataskaitos dalis.

 4  straipsnis. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

4.1.  Asociacijos nariais gali tapti juridiniai asmenys (įmonės ir organizacijos), pritariantys Asociacijos tikslams, pripažįstantys Asociacijos įstatus bei Atsakingos veiklos principus, nustatyta tvarka pateikę prašymus tapti nariais ir sumokėję stojimo mokestį.

4.2.  Asociacijos narys turi teisę:

4.2.1. pasisakyti ir balsuoti renkant, siūlyti kandidatus ir būti pasiūlytas kandidatuoti į Asociacijos valdymo organus;

4.2.2. būti išrinktas į Asociacijos valdymo organus;

4.2.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie jos veiklą;

4.2.4. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis bei vardu (nurodant priklausomybę Asociacijai);

4.2.5. Asociacijai įgaliojus, atstovauti jai valstybės, visuomeninėse ir / ar tarptautinėse institucijose;

4.2.6. bet kada išstoti iš Asociacijos.

4.3.  Asociacijos narys privalo:

4.3.1. laikytis Asociacijos įstatų ir atsakingos veiklos principų;

4.3.2. nustatyta tvarka mokėti nario mokesčius ir / ar kitus įnašus;

4.3.3. nevykdyti veiklos, kuri daro turtinės ar neturtinės žalos Asociacijai;

4.3.4. propaguoti ir skatinti Asociacijos misiją ir veiklos tikslus visuomenėje, aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, visapusiškai skatinti Asociacijos plėtrą;

4.3.5. saugoti Asociacijos bei kitų Asociacijos narių komercines paslaptis bei laikytis konfidencialumo principo kitų Asociacijos narių atžvilgiu;

4.3.6. vykdyti Asociacijos organų sprendimus;

4.3.7. teikti Asociacijos nustatytos apimties informaciją apie savo veiklą, kuri yra būtina Asociacijos tikslams siekti;

4.3.8. pranešti Asociacijai apie savo kontaktinių duomenų (taip pat pavadinimo, kodo, buveinės, vienasmenio valdymo organo, gyvenamosios vietos / buveinės adreso) pasikeitimą.

4.4.  Asociacijoje gali būti Garbės narių. Šį statusą Valdyba suteikia asmenims, ypatingai pasižymėjusiems įgyvendinant Asociacijos tikslus ar populiarinantiems Asociacijos veiklą. Garbės nariai turi teisę dalyvauti Asociacijos organizuojamuose renginiuose, dalyvauti viešojoje komunikacijoje bei naudotis kitomis Asociacijos nario teisėmis, išskyrus balsavimo teisę. Garbės nariai, tuo atveju, jei jie nėra Asociacijos narių atstovai, neįgyja punkte Nr. 4.1 nustatytų Asociacijos narių pareigų.

4.5.  Asociacijos elektroninėje duomenų saugykloje ir interneto svetainėje turi būti visų Asociacijos narių sąrašas.

5  straipsnis. Naujų Asociacijos narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

5.1.  Įmonė ar organizacija, siekdama tapti Asociacijos nariu, teikia prašymą ir nustatytos formos deklaraciją, kurioje įsipareigoja laikytis Atsakingos veiklos principų.

5.2.  Nariu tampama ir į narių sąrašą įrašoma gavus raštišką (el. paštu) Asociacijos patvirtinimą apie priėmimą į narius ir sumokėjus stojimo mokestį.

5.3.  Sprendimą dėl įstojimo priima Asociacijos Valdyba ne ilgiau nei per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

5.4.  Narystė Asociacijoje pasibaigia:

5.4.1. nariui išstojus iš Asociacijos;

5.4.2. narį pašalinus iš Asociacijos;

5.4.3. Asociaciją ar jos narį likvidavus (išregistravimo iš juridinių asmenų registro dieną); teismui iškėlus Asociacijos nariui juridinio asmens bankroto ar restruktūrizavimo bylą (bylos iškėlimo dieną) arba prasidėjus neteisminei bankroto ar restruktūrizavimo procedūrai;

5.4.4. kitais įstatymų numatytais atvejais.

5.5.  Nesilaikantis įstatų narys gali būti įspėtas, jo narystė sustabdyta arba pašalintas iš Asociacijos. Sprendimus dėl narystės statuso priima Valdyba.

5.5.1. Narystės sustabdymas:

5.5.1.1.   kilus įtarimų arba paaiškėjus apie įmonės ar organizacijos veiklą, prieštaraujančią Atsakingos veiklos principams, arba kai nariui arba jį valdančiam subjektui (jo valdomam subjektui) pareiškiami kokie nors kaltinimai, galintys pakenkti Asociacijos tikslams, Asociacijos narys privalo nedelsdamas stabdyti savo narystę, apie tai pranešdamas raštu. Informaciją apie galimus nusižengimus pateikti gali kiekvienas Asociacijos narys. Jei narys nesikreipia, Asociacija turi teisę inicijuoti narystės sustabdymą arba pašalinimą iš narių. Narystės sustabdymas ar kitoks laikinas Asociacijos nario prievolių nevykdymas galimas tik Valdybos sprendimu.

5.5.2. Pašalinimas iš LAVA narių. Narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu:

5.5.2.1.  nesilaiko atsakingos veiklos principų;

5.5.2.2.  neteikia viešai prieinamų atsakingos veiklos ataskaitų;

5.5.2.3.  vykdo veiklą, kuri daro turtinės ar neturtinės žalos Asociacijai; veikia priešingai ar neatsižvelgdamas į LAVA interesus;

5.5.2.4.  pažeidžia Asociacijos įstatus ir (ar) nevykdo Asociacijos organų sprendimų;

5.5.2.5.  daugiau kaip 2 mėnesius delsia mokėti nario mokesčius;

5.5.2.6.  atskleidė Asociacijos ar jos narių komercines paslaptis.

5.6. Kilus abejonių dėl neetiškos nario veiklos, Valdyba, prieš priimdama sprendimą rengti įspėjimą ar stabdyti narystę, turi teisę išklausyti narį ir pateikti jam klausimus, suteikti galimybę paaiškinti. Prieš pašalinant iš Asociacijos, narys turi būti bent vieną kartą įspėtas apie Asociacijos įstatų pažeidimą.

5.7. Asociacijos narys, pageidaujantis išstoti iš Asociacijos, raštu praneša apie tai Asociacijai. Narystės santykiai pasibaigia nario pranešime nurodytą dieną.

5.8. Pasibaigus narystei, Asociacijos nario sumokėti nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Jeigu narystės santykių pasibaigimo dieną Asociacijos narys turi įsiskolinimą Asociacijai, skola išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

5.9. Asociacija taip pat turi teisę informuoti Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ biurą apie įmonės, kuri yra „Pasaulinio susitarimo“ narys, veiklą arba apie teikiamų atsakingos veiklos ataskaitų kokybę net ir tais atvejais, kai įmonė ar organizacija nėra Asociacijos narys.

5.10. Asociacijos narys gali būti ir kitų asociacijų nariu.

6 straipsnis. Asociacijos organai

6.1. Asociacijos valdymo organai yra: Visuotinis narių susirinkimas, Valdyba, Vadovas ir Revizorius. Asociacijoje gali būti sudaromi ir kiti kolegialūs ne valdymo organai (tokie, kaip LAVA ekspertų taryba).

6.2. Už darbą Asociacijos valdymo organams gali būti mokamas atlyginimas, jeigu taip nustato Visuotinis narių susirinkimas. 

7   straipsnis. Visuotinis narių susirinkimas

7.1.  Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia Valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui elektroniniu paštu. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo sutinka ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių.

7.2. Visuotinį neeilinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė narių grupė, sudaryta iš ne mažiau kaip 1/5 narių, Valdyba arba Asociacijos Vadovas.

7.3. Visuotinis narių susirinkimas:

7.3.1.  renka Valdybą

7.3.2.  tvirtina Valdybos darbo reglamentą;

7.3.3.  nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką;

7.3.4.  keičia Asociacijos įstatus;

7.3.5.  tvirtina Asociacijos veiklos ataskaitą;

7.3.6.  priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

7.4.  Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/3 Asociacijos narių.

7.5.  Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys Visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Atvejais, kai sprendžiama dėl Asociacijos įstatų keitimo, Asociacijos pertvarkymo, reorganizacijos ar likvidavimo, sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų.

8  straipsnis. Valdyba

8.1. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas.

8.2. Valdybą sudaro 7 Asociacijos pasiūlyti fiziniai asmenys, Asociacijos narių atstovai, kuriuos atstovauti Asociacijos narių interesams Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma išrenka Visuotinis narių susirinkimas 2 metų kadencijai.

8.3.  Valdyba:

8.3.1. tvirtina Asociacijos veiklos strateginius prioritetus ir metinius Asociacijos veiklos tikslus;

8.3.2. užtikrina Visuotinio susirinkimo nutarimų įgyvendinimą;

8.3.3. savo veikla įgyvendina Asociacijos tikslus ir uždavinius (pvz., atstovauja Asociaciją pagal savo kompetenciją, organizuoja metinę konferenciją, seminarus, susitikimus nariams, kitus renginius, kt.)

8.3.4. priima naujus Asociacijos narius, suteikia Garbės nario statusą;

8.3.5. skiria ir atšaukia Asociacijos Vadovą (Direktorių), tvirtina jo pareiginius nuostatus; posėdžio sprendimu įgalioja savo narį pasirašyti su juo darbo sutartį;

8.3.6. už Asociacijos įstatų ar kt. etikos pažeidimus siunčia įspėjimą, laikinai stabdo narystę arba šalina narį iš Asociacijos;

8.3.7. atskiru reglamentu nustato Valdybos posėdžių organizavimo tvarką;

8.3.8. nustato ir / ar keičia valdymo organų narių darbo apmokėjimo tvarką bei biudžetą;

8.3.9.  savo kadencijos laikotarpiui iš savo narių išsirenka Valdybos pirmininką, kuris koordinuoja Valdybos veiklą;

8.3.10. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo, partnerysčių su kitais juridiniais asmenimis ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

8.3.11. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus Asociacijos veiklos tobulinimo klausimais Visuotiniam narių susirinkimui ir Vadovui;

8.3.12. svarsto Valdybos narių, Asociacijos narių ir Vadovo keliamus klausimus;

8.3.13. priima sprendimą jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją), įstoti į tarptautines organizacijas; priima sprendimą steigti Asociacijos filialą ir / arba atstovybę, tvirtina jų nuostatus; keičia Asociacijos buveinę;

8.3.14. sprendžia kitus svarbiausius Asociacijos veiklos klausimus, jei pagal įstatymus ir šiuos įstatus jie nepriskirti kitų Asociacijos organų kompetencijai.

8.3.15. likus 2 mėnesiams iki Valdybos kadencijos pabaigos, sušaukia Visuotinį narių susirinkimą, turintį išrinkti Valdybą naujai kadencijai;

8.4.  Valdybos susirinkimus šaukia ir jiems pirmininkauja Valdybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo, pagal Valdybos darbo reglamentą.

8.5.  Apie šaukiamą Valdybos susirinkimą Valdybos pirmininkas privalo kiekvienam Valdybos nariui pranešti elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki susirinkimo dienos. Valdybos susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio termino, jeigu visi Valdybos nariai (jų atstovai) su tuo raštiškai sutinka.

8.6.  Kvietime turi būti nurodyta data, laikas, vieta ir darbotvarkė.

8.7.  Valdybos susirinkimas gali priimti sprendimus į darbotvarkę neįtrauktais klausimais, išskyrus procedūrinius sprendimus, kai susirinkime dalyvauja visi Valdybos nariai (arba jų atstovai).

8.8.  Vienas Valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos susirinkime turi teisę dalyvauti kiti asmenys, jeigu tam procedūriniu sprendimu pritarė Valdyba.

8.9.  Valdyba gali priimti sprendimus, jeigu susirinkime dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų Valdybos narių (jų įgaliotų atstovų). Valdybos narys susirinkime gali dalyvauti nuotoliniu būdu, pasitelkęs elektronines bendravimo priemones, tai iš anksto suderinęs su Valdybos pirmininku.

8.10. Balsavimas Valdybos susirinkime yra atviras. Valdybos susirinkimo sprendimu, gali būti surengtas slaptas balsavimas dėl atskirų darbotvarkės klausimų. Balsavimas gali būti organizuojamas apklausos būdu raštu elektroniniu paštu, jei nė vienas iš Valdybos narių dėl to neprieštarauja.

8.11. Valdybos susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“.

8.12. Valdybos susirinkimo protokolas turi būti įformintas, pasirašytas (įskaitant el. parašą) ir pateiktas saugoti el. būdu Asociacijos Vadovui ne vėliau kaip per 7 dienas po susirinkimo. Už protokolo surašymą laiku ir teisingai atsako susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolų elektroninės kopijos saugomos Asociacijos el. dokumentų saugykloje. Protokolai gali būti neįforminami, jei Valdybos sprendimą pasirašo visi Valdybos nariai.

9  straipsnis. Asociacijos Vadovas

9.1.  Asociacijos Vadovą (Direktorių) skiria Valdyba 2 metų kadencijai.

9.2.  Asociacijos Vadovas atsakingas už:

9.2.1. Asociacijos veiklos organizavimą; Asociacijos tikslų įgyvendinimą, finansinės atskaitomybės sudarymą bei ūkinę ir finansinę Asociacijos veiklą, apie ją informuoja Valdybą ir atsiskaito Visuotiniam narių susirinkimui.

9.2.2. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

9.2.3. pranešimą Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;

9.2.4. Asociacijos narių apskaitą;

9.2.5. atstovauja Asociaciją santykiuose su kitomis organizacijomis bei valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

9.2.6. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą; Asociacijos vardu sudaro sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis, atstovauja Asociacijai;

9.2.7. atstovauja Asociacijai teismuose, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

9.2.8. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, pasirašo su jais darbo sutartis;

9.2.9. sprendžia dėl Asociacijos lėšų ir turto panaudojimo ir tvarkymo, remdamasis Asociacijos veiklos tikslais, pagrindiniais principais.  Prieš priimdamas sprendimą sudaryti bet kokį sandorį dėl nekilnojamojo turto (įsigyti, perleisti, įkeisti ir kt.), privalo gauti daugumos Valdybos narių pritarimą, kuris priimamas Valdybos narių kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų valdybos narių balsų;

9.2.10. ne rečiau nei kas ketvirtį informuoja Valdybą apie metinių Asociacijos tikslų įgyvendinimą ir einamuosius Asociacijos reikalus;

9.2.11. per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos parengia ir pateikia Visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;

9.2.12. vykdo kitas Visuotinio susirinkimo bei šių įstatų ir įstatymų numatytas funkcijas.

10 straipsnis. LAVA ekspertų taryba (LET)

10.1. LAVA ekspertų taryba (toliau – LET) yra kolegialus LAVA organas, sudarytas iš atsakingo verslo srities specialistų. LET suburiama idėjų generavimo, LAVA veiklų stebėjimo, specialiais atsakingo verslo klausimais formulavimo ir rekomendacijų, kaip didinti verslo atsakomybę šalyje, rengimo inicijavimo tikslu. LET narių ir jų kompetencijų sąrašas yra viešas, skelbiamas LAVA svetainėje.

10.2. LET sudaroma LAVA vadovui kreipiantis į institucijas, asocijuotas verslo struktūras arba kitas organizacijas, kurių specialistų kompetencijos gali pasitarnauti LAVA veiklos misijai, prašydamas pateikti siūlomų į LET  juos atstovaujančių fizinių asmenų kandidatūras arba nurodydamas konkrečias rūpimas kandidatūras. Kandidatą skirianti institucija pateikia kandidato patirties ir kompetencijos reziumė.

10.3. LET savo kandidatūrą, pateikdami motyvaciją ir aprašydami savo kompetenciją bei kuo konkrečiai gali būti naudingi LAVA tikslams, taip pat gali išsikelti fiziniai asmenys, atsakingo verslo sričių specialistai ir praktikai bei LAVA priklausančių organizacijų darbuotojai, atstovai. Visas kandidatūras svarsto ir tvirtina Valdyba. Kandidatūrai valdyba turi pritarti vienbalsiai.

10.4. Visuotinis narių susirinkimas arba Valdyba gali atšaukti visus arba atskirus LET narius. LET narys gali atsistatydinti iš tarybos.

10.5. LET funkcijos:

10.5.1. Vertinti LAVA ilgalaikės veiklos strategiją ir teikti siūlymus jos tobulinimui, atlikti LAVA strategijos ir veiklos planų įgyvendinimo stebėseną.

10.5.2. Teikti pasiūlymus LAVA Vadovui dėl veiklos planų ir projektų.

10.5.3. Teikti rekomendacijas bei rengti ir formuoti LAVA nuomonę, poziciją visuomenei bei institucijoms, įtaigoms dėl:

10.5.3.1.  verslo atsakomybės koncepcijos supratimo bei žinomumo didinimo,  atsakomybės vertinimo, atskaitingumo, kt. klausimais,  

10.5.3.2.  atsakingą verslą reglamentuojančios aplinkos, sąlygų, kt. klausimų;

10.5.4. Esant reikalui, suderinus, viešai atstovauti LAVA specialiais atsakingo verslo klausimais pagal savo kompetencijas. Atstovavimas viešai turi būti patvirtintas LAVA Vadovo arba jo įgalioto asmens, atstovaujant turi būti viešinama LAVA.

10.6. LET iš savo narių išsirenka Pirmininką. Sprendimai priimami konkretaus svarstomo klausimo sprendime dalyvaujančių specialistų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia LET Pirmininko balsas. Priimtas protokoluotas sprendimas turi būti patvirtintas LAVA Vadovo arba jo įgalioto asmens.

10.7. LET renkasi pagal poreikį, bet ne rečiau nei kartą per 6 mėn. Taryboje galima dalyvauti nuotoliniu būdu (jungiantis ar išsakant savo nuomonę naudojant interneto ar mobilųjį ryšį).  Susirinkimų sprendimai protokoluojami.

10.8. LET narystės kadencijų skaičius neribojamas, tačiau jis sutampa su Valdybos kadencijomis ir renkant kiekvieną naują Valdybą turi būti patvirtinamas iš naujo, Visuotiniame susirinkime.

11 straipsnis. Asociacijos veiklos ataskaita

11.1. Asociacijos veiklos ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu, Asociacija turi sudaryti sąlygas su šia ataskaita susipažinti.

11.2. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

11.2.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

11.2.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

11.2.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

11.2.4. samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

11.3. Ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato Visuotinis narių susirinkimas.

12   straipsnis. Asociacijos lėšos ir pajamos

12.1.   Asociacijos lėšas ir pajamas sudaro:

12.1.1. Asociacijos narių sumokėti stojamieji ir nario mokesčiai;

12.1.2. Asociacijos narių perduoti tiksliniai įnašai;

12.1.3. lėšos, gautos kaip parama;

12.1.4. pajamos, gautos už Asociacijos parduotą turtą ir prekes (paslaugas);

12.1.5. pajamos, gautos už kredito įstaigose laikomas lėšas;

12.1.6. kitos teisėtai įgytos lėšos ir pajamos.

12.2. Stojamųjų įnašų, nario mokesčių ir tikslinių įnašų dydį ir jų mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas, o jų mokėjimo tvarką tvirtina Valdyba atskiru dokumentu.

12.3. Asociacija turi teisę gauti ir teikti paramą.

12.4. Asociacijos lėšos ir pajamos naudojamos šiuose įstatuose nurodytiems tikslams, Asociacijos darbuotojų darbo apmokėjimui, Asociacijos turtui įsigyti ir veiklos išlaidoms padengti.

12.5. Asociacijos turto, lėšų ir pajamų naudojimo ir disponavimo apribojimus nustato įstatymai.

13  straipsnis. Asociacijos veiklos kontrolės tvarka

13.1. Asociacijos veiklą kontroliuoja Visuotinio narių susirinkimo 2 metų kadencijai išrinktas Revizorius.

13.2. Asociacijos Revizorius kontroliuoja ūkinę – finansinę veiklą ir privalo:

13.2.1. tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

13.2.2. Visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

13.2.3. artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime arba Valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

13.2.4. Visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

13.3. Asociacijos Valdyba ir Valdybos pirmininkas privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

13.4. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

14 straipsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

14.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Valdyba atskiru dokumentu.

15 straipsnis. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija

15.1. Viešą informaciją skelbia Asociacijos Vadovas.

15.2. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal įstatymus ir šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, priklausomai nuo turinio, skelbiami VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

15.3. Jei informacija susijusi tik su Asociacijos nariais, ji gali būti pateikiama ne viešai, kiekvienam Asociacijos nariui elektroniniu paštu.

 16 straipsnis. Filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo tvarka

16.1. Sprendimus dėl atstovybių ir / ar filialų steigimo / veiklos nutraukimo, jų nuostatų tvirtinimo, valdymo organų skyrimo / atšaukimo, vadovaudamasis šiais įstatais ir Lietuvos Respublikos įstatymais, priima Valdyba.

17 straipsnis. Asociacijos įstatų keitimo tvarka

17.1. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 dalyvaujančių narių (jų atstovų) balsų dauguma ir įsigalioja įregistravus juos Juridinių asmenų registre.

17.2. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.


Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts