Atsakingos veiklos ataskaitos

Vienas darnaus vystymosi keliu judančio atsakingo verslo bruožų – atskaitingumas. Visuomenei, suinteresuotiesiems tampa vis svarbiau žinoti, kaip atsakingai verslas siekia savo tiklsų ir kiek atsakingai sugeba tai atskleisti.

Atsakingos organizacijos atsiskaito savo suinteresuotoms šalims – darbuotojams, klientams, rinkos dalyviams ar visuomenei – apie vykdomą veiklą: kartą per metus parengia viešą  socialinės atsakomybės ataskaitą, kuri gali būti vadinama įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) ataskaita, Pažangos, Tvarumo, Nefinansinės atskaitomybės ar pan. Dažniausiai naudojamas ĮSA pavadinimas.

ĮSA ataskaita gali būti atskira arba kaip įmonės metinės ataskaitos dalis. Ataskaita skelbiama organizacijos interneto svetainėje - viešai prieinama vertinti ir teikti pastabas suinteresuotoms šalims. 

Kokybiškos ataskaitos rengiamos vadovaujantis tam tikromis metodikomis, kad suinteresuotoms šalims (ir pačiai įmonei) būtų lengviau suprasti ir įvertinti veiklą, kuri pristatoma, kaip atsakinga ir kodėl, stebėti jos rezultatus ir poveikį visuomenei, ypač ilagalaikėje perspektyvoje.

Įprastai ĮSA atskaitoje pateikiama informacija dėl pagarbos žmogaus teisėms, personalo valdymo ir socialinių klausimų, aplinkosaugos veiklos bei kovos su korupcija ir kyšininkavimu. Taip pat pateikiamas įmonės verslo modelio, valdymo, rizikų aprašymas ir politika, kurios laikomasi šiais aspektais (bei jos rezultatai), aprašomi rinkos santykiai, produktai / paslaugos ir kaip įmonė valdo su jomis susijusias rizikas, pateikiami pagrindiniai nefinansiniai veiklos rezultatų rodikliai, susiję su konkrečia veikla ir pan.

Populiariausios atskaitingumo metodikos yra trys: Visuotinės atskaitingumo iniciatyva (angl. Global Reporting Initiative, GRI), Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) 10 principų, ISO 26000 gairėmis.

Metodikos


GRI (angl. Global Reporting Initiative) laikoma pažangiausia nefinansinės informacijos (o ĮSA ir laikoma tokia) atskleidimo forma – ji tinka naudoti tiek stambaus, tiek vidutinio ar smulkaus verslo įmonėms. Kiekviena gali standartą nesudėtingai prisitaikyti sau, nustačiusi savo svarbiausią daromą poveikį.

Esminis metodologijos išskirtinumas - rodiklių sistema. GRI yra ĮSA atskaitomybės sistema, apimanti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius rodiklius.

GRI metodologijos rengėjai bendradarbiauja su standartų rengimo organizacijomis, tad GRI papildo ir puikiai derinasi su ISO 26000, su CDP (vanduo), su CDP (klimato kaita) bei su Europos direktyva dėl nefinansinės informacijos bei įvairovės atskleidimo (Lietuvoje įsigalioja nuo 2017 m.), OECD ir kt. 


ISO 26000 – tai tarptautinis socialinės atsakomybės rekomendacijų standartas, nustatantis socialinę atsakomybę užtikrinančius principus, pagrindines atsakomybės sritis, suinteresuotųjų šalių įtraukimą, atsakingo elgesio integraciją visos organizacijos mastu.

Tai nėra vadybos sistemos standartas, jis negali būti sertifikuojamas.

Šių gairių tikslas – skatinti verslo organizacijas ir institucijas imtis atsakingos praktikos, aukštesnės už įstatymų reikalavimus bei kurti pridėtinę vertę, sistemintai pateikiant visuotinai pripažintus principus įmonių ĮSA srityje. Lietuvoje nepopuliarus.


JT „Pasaulinis susitarimas“ (PS, angl. UN Global Compact) yra didžiausia savanoriška organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyva, grindžiama dešimčia principų, apimančių žmogaus teises, darbuotojų teises, aplinkos apsaugą ir kovą su korupcija. 

„Pasauliniame susitarime“ dalyvaujančios įmonės kasmet turi teikti atsakingos veiklos Pažangos ataskaitas ir paskelbti jas ne tik savo, bet ir „Pasaulinio susitarimo“ dalyvio puslapyje (ataskaitos turi būti rengiamos pagal detalų PS klausimyną: http://www.globalcompactselfassessment.org/).

Naudingos nuorodos

Kad būtų lengviau susigaudyti, kuo vadovautis rengiant savo ĮSA ataskaitą – galite pasinaudoti pateikiamomis nuorodomis. Taip pat kviečiame jungtis prie LAVA ir dalyvauti jos narių mokymuose, kaip pasirengti savo organizacijų ĮSA ataskaitas. Taip pat, kaip pavyzdžiais, galite remtis LAVA narių rengiamomis ataskaitomis.

 LAVA narių pavyzdžiai - Pažangos ataskaitos, parengtos pagal 10 pasaulinio susitarimo principų: Omnitel, PakMarkas, Swedbank


Spaudoje:

LAVA – apie ĮSA ataskaitų kelius ir klystkelius: http://vz.lt/verslo-aplinka/2015/08/08/socialine-atsakomybe-klaidzioja-tarp-deklaraciju-ir-realiu-darbu


Plačiau apie LAVA ir Pasaulinį susitarimą

LAVA yra oficiali Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ atstovybė Lietuvoje. Ji palaiko ryšius su PS atstovybe Niujorke, pastarajai teikia komentarus, informaciją apie įmones, besikreipiančias dėl narystės.

Šiame susitarime dalyvauja ne tik verslo įmonės, bet ir kitos organizacijos, profsąjungos, viešojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės organizacijos. Narių skaičius nuo įsteigimo 2000 m. iki 2013 m. išaugo iki 10 000, tame tarpe – apie 7000 verslo įmonių 145 pasaulio šalyse.

„Pasaulinio susitarimo“ siekis – padėti organizacijoms taikyti susitarimo principus organizacijų veiklos strategijose, skatinti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp įvairių sektorių, valstybėje ir už jos ribų, siekiant universalių pasaulio plėtros tikslų.

„Pasaulinis susitarimas“ remiasi žmogaus teisių, darbo jėgos ir aplinkosaugos principais, įtvirtintais šiuose tarptautiniuose dokumentuose:

Jungtinės Tautos (JT) įkurtos 1945 m. spalio 24 d. Narės – 193 valstybės. Lietuva JT nare tapo 1991 m. rugsėjo 17 d., Lietuvos įmonės pradėjo jungtis prie „Pasaulinio susitarimo“ 2005 m. Nuolat atsinaujinantis Lietuvos įmonių ir organizacijų sąrašas skelbiamas čia.

„Pasaulinį susitarimą“ Lietuvoje 2005 m. pristatė Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP), kuravusi socialinės atsakomybės veiklas Lietuvoje bei globojusi neformalų Pasauliniam susitarimui priklausančių įmonių tinklą NAVĮT. 2013 m. metų liepos 1 d. JTVP baigė savo veiklą Lietuvoje, o NAVĮT nusprendė formalizuotis – tapti asociacija LAVA ir skatinti atsakingos veiklos plėtrą, kaip darnaus vystymosi Lietuvoje sąlygą.


10 principų

 „Pasaulinis susitarimas“ grindžiamas žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir kovos su korupcija principais:

 Žmogaus teisės

 Darbuotojų teisės

 Aplinkos apsauga

 Kova su korupcija


Parengė: Renata Gaudinskaitė, LAVA
LAVA inf. pagal UN, Global Compact, GRI šaltinius.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts