Atsakingo verslo ataskaitos

Vienas darnaus vystymosi keliu judančio atsakingo verslo bruožų – atskaitingumas. Visuomenei, suinteresuotiesiems tampa vis svarbiau žinoti, kaip atsakingai verslas siekia savo tiklsų ir kiek atsakingai sugeba tai atskleisti.

Atsakingos organizacijos atsiskaito savo suinteresuotoms šalims – darbuotojams, klientams, rinkos dalyviams ar visuomenei – apie vykdomą veiklą: kartą per metus parengia viešą  socialinės atsakomybės ataskaitą, kuri gali būti vadinama Pažangos, Tvarumo, Nefinansinės atskaitomybės ir pan. ataskaita.

ĮSA ataskaita gali būti atskira arba kaip įmonės metinės ataskaitos dalis. Ataskaita skelbiama organizacijos interneto svetainėje - viešai prieinama vertinti ir teikti pastabas suinteresuotoms šalims. 

Kokybiškos ataskaitos rengiamos vadovaujantis tam tikromis metodikomis, kad suinteresuotoms šalims (ir pačiai įmonei) būtų lengviau vertinti atsakingą veiklą, stebėti rezultatus, progresą ir poveikį visuomenei.

Įprastai ĮSA atskaitoje pateikiama informacija dėl pagarbos žmogaus teisėms, personalo ir socialinių klausimų, aplinkosaugos bei kovos su korupcija ir kyšininkavimu. Taip pat pateikiamas įmonės verslo modelio bei valdymo, rizikų aprašymas bei politika, kurios laikomasi šiais aspektais bei jos rezultata, aprašomi rinkos santykiai, produktai, paslaugos, dėl kurių gali kilti rizikų ir kaip įmonė tai valdo, pateikiami pagrindiniai nefinansiniai veiklos rezultatų rodikliai, susiję su konkrečia veikla ir pan.

Populiariausios atskaitingumo metodikos yra trys: Visuotinė atskaitingumo iniciatyva (angl. Global Reporting Initiative, GRI), Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) principai ir ISO 26000 standarto gairės (tik gairės!).

Metodikos


GRI laikoma pažangiausia nefinansinės informacijos (o ĮSA ir laikoma tokia) atskleidimo forma – ji tinka naudoti tiek stambaus, tiek vidutinio ar smulkaus verslo įmonėms. Kiekviena gali standartą nesudėtingai prisitaikyti sau, nustačiusi savo svarbiausią daromą poveikį.

Esminis metodologijos išskirtinumas – rodiklių sistema. GRI yra ĮSA atskaitomybės sistema, apimanti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius rodiklius.

GRI metodologijos rengėjai bendradarbiauja su standartų rengimo organizacijomis, tad GRI papildo ir puikiai derinasi su ISO 26000, su CDP (vanduo), su CDP (klimato kaita) bei su Europos direktyva dėl nefinansinės informacijos bei įvairovės atskleidimo (Lietuvoje galioja nuo 2017 m.), EBPO ir kt. 


ISO 26000 – tai tarptautinis socialinės atsakomybės rekomendacijų standartas, nustatantis socialinę atsakomybę užtikrinančius principus, pagrindines atsakomybės sritis, suinteresuotųjų šalių įtraukimą, atsakingo elgesio integraciją visos organizacijos mastu.

Tai nėra vadybos sistemos standartas, jis negali būti sertifikuojamas.

Šių gairių tikslas – skatinti verslo organizacijas ir institucijas imtis atsakingos praktikos, aukštesnės už įstatymų reikalavimus bei kurti pridėtinę vertę, sistemintai pateikiant visuotinai pripažintus principus įmonių ĮSA srityje. Lietuvoje nepopuliarus.


JT „Pasaulinis susitarimas“ yra didžiausia savanoriška organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyva, grindžiama dešimčia principų, apimančių žmogaus teises, darbuotojų teises, aplinkos apsaugą ir kovą su korupcija. 

PS priklausančios įmonės kasmet turi teikti vadinamąsias Pažangos ataskaitas (COP, Communication on Progress) ir paskelbti jas ne tik savo, bet ir „Pasaulinio susitarimo“ nario puslapyje.

Naudingos nuorodos

Kad būtų lengviau susigaudyti, kuo vadovautis rengiant savo ĮSA ataskaitą – galite pasinaudoti pateikiamomis nuorodomis.

Taip pat kviečiame jungtis prie LAVA ir dalyvauti jos narių mokymuose, kaip pasirengti savo organizacijų ĮSA ataskaitas. Taip pat, kaip pavyzdžiais, galite remtis LAVA narių rengiamomis ataskaitomis.

 LAVA narių pavyzdžiai - Pažangos ataskaitos, parengtos pagal 10 pasaulinio susitarimo principų: Omnitel 2014, PakMarkas 2013, Swedbank 2013


Spaudoje:

LAVA – apie ataskaitų kelius ir klystkelius: http://vz.lt/verslo-aplinka/2015/08/08/socialine-atsakomybe-klaidzioja-tarp-deklaraciju-ir-realiu-darbu

Parengė Renata Gaudinskaitė,
LAVA inf.pagal UN, Global Compact, GRI šaltinius.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts