Kas yra atsakingas verslas?

Atsakingu vadiname darniai besivystantį verslą. Kaip tai suprantame?

Darnus vystymasis – tai galimybė pasiekti visuotinę gerovę ir dabartinei, ir ateinančioms kartoms, derinant aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius aspektus, neviršijant leistinų jų poveikio ribų ir sėkmingai vystantis verslui. Verslas – itin svarbi visuomenės gerovės siekio dedamoji.

Verslo rolė – siekiant savo veiklos tikslo, atrasti darnius sprendimus, apjungiančius aplinkosauginius, socialinius bei ekonominius aspektus.

Tad verslo atsakomybė yra: ekonominė, socialinė ir aplinkosauginė ir matuojama visais šiais trimis aspektais, ne kuriuo nors vienu iš jų ar atskiromis akcijomis arba iniciatyvomis vienoje šių sričių.

Verslo atsakomybė – įmonės atsakomybė už jos poveikį aplinkai - gamtai, ekonomikai ir visuomenei, plėtojant veiklą ir ryšius su interesuotais subjektais (Lietuvoje dažnas terminas – įmonės socialinė atsakomybė, ĮSA).

Verslo rolę ir galimus poveikio aspektus galima matyti lentelėje žemiau. Kiekvienas verslas, pasikvietęs savo suinteresuotąsias šalis, turi nusistatyti, kurie aspektai yra reikšmingi jo veikloje ir kokie poveikiai didžiausi.

 

 

Pasauliniai darnaus vystymosi tikslai (DVT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per pastarąjį dešimtmetį pasaulio ekonominė padėtis ypač pasikeitė:  verslo rolė darniame pasaulio vystymesi pripažinta dar svarbesne.

2015 m. rugsėjo 25 dieną vykusiame JT Viršūnių susitikime dalyvavę daugiau kaip 150 valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino naująją naujuosius Darnaus vystymosi tikslus (DVT), kurie pakeitė Tūkstantmečio vystymosi tikslus.

Šie 17 tiksų numato konkrečius veiksmus ne tik besivystančioms, bet ir išsivysčiusioms šalims, numatyti 169 uždaviniai.

DVT veiksmų spektras apima visas tris darnaus vystymosi dimensijas – ekonominę, socialinę, aplinkosauginę.

Preambulėje kalbama apie penkis esminius naujosios vystymosi darbotvarkės elementus, į kuriuos bus nukreipti veiksmai (angliškai vadinami 5Ps – people, planet, prosperity, peace, partnership).

Bendradrabiavimas

Siekiant verslo atsakomybės svarbus ir vartotojų bei viešojo sektoriaus bendradarbiavimas.

Įmonių atsakomybė vienas iš ES strateginių tikslų, padedančių siekti darnaus vystymosi principų bei didinti įmonių konkurencingumą. Verslo atsakomybė ne tik ES bet ir Lietuvos strateginė vertybė, su šia atsakomybe susiję klausimai įtraukti į Šešioliktosios Vyriausybės 2012-2016 metų programą.

Įmonėms, siekiančioms plėtoti atsakingą verslą, rekomenduojama vadovautis tarptautiniu mastu pripažintais principais bei gairėmis: Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo” principais, gairių standartu ISO 26000, bei Pasaulinio atskaitingumo iniciatyvos (Global Reporting Initiative, GRI) gairėmis.

Pastarosios laikomos geriausia metodika nefinansinei įmonių atsakomybei atskleisti. GRI, apimanti principus bei rodiklius, yra labiausiai tarptautiniu mastu paplitusi iniciatyva, kurios pagrindu organizacijos gali įsivertinti ir atskleisti savo finansinę, aplinkosauginę bei socialinę veiklą. Plačiau - apie metodikas ir jų taikymą.

LAVA savo nariams rekomednuoja pasirinkti JT arba GRI metodikas. Apie šias metodikas ir jų taikymą Asociacija periodiškai organizuoja seminarus verslui (2016, 2014, 2014), valstybės institucijoms  ar valstybės valdomoms įmonėms.

Kai kurioms įmonėms nuo 2017 m. bus privaloma teikti savo nefinansinės atsakomybės ataskaitas pagal EK direktyvą 2014/95 Dėl nefinansinės atsakomybės atskleidimo.

Parengė Renata Gaudinskaitė,
LAVA
inf. pagal EK JTPS

 


Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts