LAVA ir Pasaulinis susitarimas

LAVA yra oficiali Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (PS) atstovybė Lietuvoje. Ji palaiko ryšius su PS atstovybe Niujorke, pastarajai teikia komentarus, informaciją apie įmones, besikreipiančias dėl narystės.

Šiame susitarime dalyvauja ne tik verslo įmonės, bet ir kitos organizacijos, profsąjungos, viešojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės organizacijos. Narių skaičius nuo įsteigimo 2000 metais iki 2017 metų išaugo iki 12 200 narių (9000 verslo įmonių ir per 3000 ne verslo organizacijų) 170 pasaulio šalių.

„Pasaulinio susitarimo“ siekis – padėti organizacijoms taikyti susitarimo principus organizacijų veiklos strategijose, skatinti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp įvairių sektorių, valstybėje ir už jos ribų, siekiant universalių pasaulio plėtros tikslų.

„Pasaulinis susitarimas“ remiasi žmogaus teisių, darbo jėgos ir aplinkosaugos principais, įtvirtintais šiuose tarptautiniuose dokumentuose:

Jungtinės Tautos (JT) įkurtos 1945 m. spalio 24 d. Narės – 193 valstybės. Lietuva JT nare tapo 1991 m. rugsėjo 17 d., Lietuvos įmonės pradėjo jungtis prie „Pasaulinio susitarimo“ 2005 m. Nuolat atsinaujinantis Lietuvos įmonių ir organizacijų sąrašas skelbiamas čia.

„Pasaulinį susitarimą“ Lietuvoje 2005 m. pristatė Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP), kuravusi socialinės atsakomybės veiklas Lietuvoje bei globojusi neformalų Pasauliniam susitarimui priklausančių įmonių tinklą NAVĮT.

2013 m. metų liepos 1 d. JTVP baigė savo veiklą Lietuvoje, o NAVĮT nusprendė formalizuotis – tapti asociacija LAVA, savo veiklos pagrindine misija pasirinkęs skatinti atsakingos veiklos plėtrą, kaip darnaus vystymosi Lietuvoje sąlygą.


10 principų

 „Pasaulinis susitarimas“ grindžiamas žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir kovos su korupcija principais:

 Žmogaus teisės

 Darbuotojų teisės

 Aplinkos apsauga

 Kova su korupcija


JT „Pasaulinio susitarimas“ yra parengęs strategiją, skirtą didinti Darnaus vystymosi tikslų (DVT) žinomumą verslo organizaijų tarpe bei skatinimą ir pagalbą juos įgyvendinant.

LAVA inf. pagal UN, Global Compact; https://www.unglobalcompact.org/sdgs 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts