2013 m. rugpjūčio 20 d.

LAVA seminaras valstybės valdomoms įmonėms

Rugpjūčio 20 d. įvyko Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo (NAVĮT) inicijuotas seminaras valstybės valdomoms įmonėms (VVĮ) apie socialinės atsakomybės (SA) principų taikymą veikloje. Seminaro metu aptartos SA naudos, privalumai, įgyvendinimo kliūtys organizacijų veikloje,  bendradarbiavimo su aukštosiomis mokyklomis SA srityje galimybės bei privalumai, dalintasi gerąja praktika.

NAVĮT, Lietuvoje vienijantis įmones, priklausančias Jungtinių tautų „Pasauliniam susitarimui“ ir keliančias sau aukštesnius tikslus plėtojant darnaus vystymosi tradicijas šalyje, viena iš prioritetinių veiklos krypčių laiko SA idėjų plėtrą ir diegimą valstybės valdomose įmonėse.


Kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) ir įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) ekspertais – UAB „Kvalitetas“ – organizuotame seminare „Socialinės atsakomybės principų taikymas – praktiniai įgyvendinimo aspektai“ susirinkę per 20 valstybės sektoriaus ir aukštojo mokslo atstovų aptarė darnaus verslo principų integravimo į veiklą metodines priemones, SA diegimo bei vertinimo aspektus.

Valstybės politiką SA atžvilgiu pristatė SADM Darbo teisės sk. vyriausioji specialistė Jelena Polijančuk, kuruojanti ĮSA klausimus Lietuvoje. Aukštųjų mokyklų požiūrį ir galimybes bendradarbiauti SA srityje pristatė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto profesorius Juozas Ruževičius. Valstybės valdomos įmonės AB LESTO atstovai pasidalijo savo patirtimi diegiant SA principus savo veikloje.

Seminarą moderavęs „Kvaliteto“ vadovas dr. Dalius Serafinas pristatė pavyzdinį SA taikymo planą ir metodines priemones (su kuriomis galima susipažinti ir internetu), kurių tikslas – sukurti būtinas sąlygas plėtoti socialinę atsakomybę VVĮ ir skatinti jas taikyti SA principus savo veikloje.

Seminaro dalyviai ir lektoriai, remdamiesi Lietuvos ir kitų šalių patirtimis, aiškinosi, kokie yra esminiai SA sąlygojantys veiksniai, kaip įvertinti bei matuoti SA kuriamą naudą ir vertę, kokią įtaką SA plėtrai ir tradicijų kūrimui daro valstybės politika, kokią – asmeninio požiūrio pokyčiai.  

„Diegiant socialinės atsakomybės principus visada iššūkis įvertinti kuriamą socialiai atsakingos veiklos naudą, nes ji apima ir paliečia daug kitų, neretai tiesiogiai čia ir dabar neapčiuopiamų aspektų, kuriančių vertę organizacijai ir visuomenei. Viena aišku – socialinis organizacijų atsakingumas yra didžiausias jų indėlis į darnų vystymąsi. Tačiau  neabejotinai,  viskas čia prasideda nuo asmeninio pokyčio“, – sakė Renata Gaudinskaitė, NAVĮT pirmininkaujančios įmonės AB LESTO Socialinės atsakomybės projektų vadovė.

Patirtis parodė, kad socialiai atsakinga veikla apsimoka: ji kuria teigiamą reputaciją, klientų, vartotojų pasitikėjimą, didina organizacijos vertę ir mažina sąnaudas, neefektyvias veiklas, atliekų kiekius, tausoja išteklius, leidžia geriau kontroliuoti pinigų srautus ir savo poveikį aplinkai. O augant visuomenės ir akcininkų  sąmoningumui ir spaudimui, socialinė atsakomybė tampa vis labiau pastebima ir stebima veikla.

NAVĮT šiais metais, įgyvendindamas socialinės atsakomybės plėtros idėją, organizuotai dalyvavo aplinkosaugos akcijoje DAROM bei surengė regioninę verslo konferenciją Kaune „Socialiai atsakingas verslas – apsimoka“.

Seminaro dalyviai – VVĮ, aukštųjų mokyklų ir ministerijų atstovai išreiškė lūkestį ir ateityje stiprinti bendradarbiavimą SA ir kitose visuomenei svarbiose srityse.

Apie „Pasaulinį susitarimą“. Jungtinių Tautų „Pasaulinis susitarimas“ (angl. UN Global Compact) – tai šiuo metu didžiausia pasaulinė įmonių socialinės atsakomybės iniciatyva,  kuri suvienijo veikti kartu verslo įmones bei organizacijas ir pilietinę visuomenę, remiantis 10 universalių principų žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse. Jungtinių Tautų vystymo programa pristatė „Pasaulinį susitarimą“ Lietuvoje 2005 m. Tais pačiais metais įkurtas Nacionalinis atsakingo verslo tinklas (NAVĮT).  2013 m. tinklui pirmininkauja AB LESTO.

NAVĮT inf.

 

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts