KAS YRA ATSAKINGAS VERSLAS?

Atsakingu vadiname darniai besivystantį verslą. Kaip tai suprantame?

Darnus vystymasis – tai galimybė pasiekti visuotinę gerovę ir dabartinei, ir ateinančioms kartoms, derinant aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius aspektus, neviršijant leistinų jų poveikio ribų ir sėkmingai vystantis verslui. Verslas – itin svarbi visuomenės gerovės siekio dedamoji.

Verslo rolė – siekiant savo veiklos tikslo, atrasti darnius sprendimus, apjungiančius aplinkosauginius, socialinius bei ekonominius aspektus.

Tad verslo atsakomybė yra: ekonominė, socialinė ir aplinkosauginė. Matuojama visais šiais trimis aspektais, ne kuriuo nors vienu iš jų ar atskiromis akcijomis arba iniciatyvomis vienoje iš sričių.

Verslo atsakomybė – įmonės atsakomybė už jos poveikį aplinkai – gamtai, ekonomikai ir visuomenei, plėtojant veiklą ir ryšius su interesuotomis šalimis.

Pasauliniai darnaus vystymosi tikslai (DVT)

Per pastarąjį dešimtmetį pasaulio ekonominė padėtis ypač pasikeitė:  verslo rolė darniame pasaulio vystymesi pripažinta dar svarbesne.

2015 m. rugsėjo 25 dieną vykusiame JT Viršūnių susitikime dalyvavę daugiau kaip 150 valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino naująją naujuosius Darnaus vystymosi tikslus (DVT), kurie pakeitė Tūkstantmečio vystymosi tikslus.

Šie 17 tiksų numato konkrečius veiksmus ne tik besivystančioms, bet ir išsivysčiusioms šalims, numatyti 169 uždaviniai.

DVT veiksmų spektras apima visas tris darnaus vystymosi dimensijas – ekonominę, socialinę, aplinkosauginę.

Preambulėje kalbama apie penkis esminius naujosios vystymosi darbotvarkės elementus, į kuriuos bus nukreipti veiksmai (angliškai vadinami 5Ps – people, planet, prosperity, peace, partnership).

Daugiau apie darnaus vystymosi tikslus galima rasti skiltyje „Darnaus vystymosi tikslai“

Bendradrabiavimas

Siekiant verslo atsakomybės, svarbus vartotojų bei viešojo sektoriaus bendradarbiavimas.

Įmonių atsakomybė – vienas iš ES strateginių tikslų, padedančių siekti darnaus vystymosi principų bei didinti įmonių konkurencingumą. Verslo atsakomybė ne tik ES bet ir Lietuvos strateginė vertybė.

Įmonėms, siekiančioms plėtoti atsakingą verslą, rekomenduojama vadovautis tarptautiniu mastu pripažintais principais bei gairėmis: Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo” principais, gairių standartu ISO 26000, bei Pasaulinio atskaitingumo iniciatyvos (Global Reporting Initiative, GRI) gairėmis.

Pastarosios laikomos geriausia metodika nefinansinei įmonių atsakomybei atskleisti. GRI, apimanti principus bei rodiklius, yra labiausiai tarptautiniu mastu paplitusi iniciatyva, kurios pagrindu organizacijos gali įsivertinti ir atskleisti savo finansinę, aplinkosauginę bei socialinę veiklą.

LAVA savo nariams rekomednuoja pasirinkti JT arba GRI metodikas.

Kai kurioms įmonėms nuo 2017 m. privaloma teikti savo nefinansinės atsakomybės ataskaitas pagal EK direktyvą 2014/95 Dėl nefinansinės atsakomybės atskleidimo.