ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA

UŽTIKRINTI DARNAUS VARTOJIMO IR GAMYBOS MODELIUS

 

Atsakingas vartojimas ir gamyba – tai išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo skatinimas, tvari infrastruktūra ir galimybė naudotis pagrindinėmis paslaugomis, ekologiškomis ir deramomis darbo vietomis ir geresnė gyvenimo kokybė visiems. Jos įgyvendinimas padeda pasiekti bendrus plėtros planus, sumažinti būsimas ekonomines, aplinkos ir socialines išlaidas, stiprinti ekonominį konkurencingumą ir mažinti skurdą.

Šiuo metu didėja gamtinių išteklių naudojimas, ypač Rytų Azijoje. Šalys taip pat toliau sprendžia problemas, susijusias su oro, vandens ir dirvožemio tarša.

Kadangi atsakingas vartojimas ir gamyba siekia „daryti daugiau ir geresnių rezultatų“, grynoji gerovės nauda, ​​gauta iš ekonominės veiklos, gali padidėti mažinant išteklių naudojimą, degradaciją ir taršą viso gyvavimo ciklo metu, kartu didinant gyvenimo kokybę. Taip pat reikia daug dėmesio skirti veikimui tiekimo grandinėje, įtraukiant visus procesus nuo gamintojo iki vartotojo. Tai apima vartotojų švietimą apie atsakingą vartojimą ir gyvenimo būdą, suteikiant jiems tinkamą informaciją naudojant standartus ir etiketes bei įtraukiant tvarius viešuosius pirkimus.

UŽDAVINIAI

12.1. Įgyvendinti 10 metų atsakingo vartojimo ir gamybos programas, kuriose visos šalys imasi veiksmų, o išsivysčiusios šalys vadovaujasi, atsižvelgdamos į besivystančių šalių raidą ir galimybes.

12.2. Iki 2030 m. pasiekti tvarų gamtos išteklių valdymą ir veiksmingą naudojimą.

12.3. Iki 2030 m. per pusę sumažinti maisto atliekas mažmeninės prekybos ir vartotojų lygiu, sumažinti patiriamus maisto nuostolius gamybos ir tiekimo grandinės metu, įskaitant nuostolius po derliaus nuėmimo.

12.4. Iki 2020 m. laikantis sutartų tarptautinių susitarimų, pasiekti aplinkosaugos požiūriu tinkamą cheminių medžiagų ir visų atliekų tvarkymą per visą jų gyvavimo ciklą ir gerokai sumažinti jų išmetimą į orą, vandenį ir dirvožemį, kad būtų sumažintas jų neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai.

12.5. Iki 2030 m. gerokai sumažinti atliekas pasitelkiant prevencines priemones, mažinimą, perdirbimą ir pakartotinį naudojimą.

12.6. Skatinti įmones, ypač stambias ir tarptautines įmones, taikyti tvarią praktiką ir integruoti tvarumo informaciją į savo ataskaitas.

12.7. Skatinti viešųjų pirkimų praktiką, kuri būtų tvari, laikantis nacionalinės politikos ir prioritetų.

12.8. Iki 2030 m. užtikrinti, kad žmonės visur turėtų atitinkamą informaciją ir supratimą apie darnų vystymąsi ir gyvenimo būdą, suderintą su gamta.

12.A. Teikiant paramą besivystančioms šalims stiprinti jų mokslinius ir technologinius gebėjimus pereiti prie tvaresnių vartojimo ir gamybos modelių.

12.B. Sukurti ir įgyvendinti priemones, skirtas stebėti darnaus vystymosi poveikį darniam turizmui, kuris sukuria darbo vietas ir skatina vietos kultūrą ir produktus.

12.C. Racionalizuoti neveiksmingas subsidijas iškastiniam kurui, skatinančias neatsakingą vartojimą, pašalinant rinkos iškraipymus, atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes, įskaitant restruktūrizavimą ir laipsnišką šių žalingų subsidijų panaikinimą, jei jos yra, atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai, visapusiškai atsižvelgiant į konkrečius besivystančių šalių poreikius ir sąlygas bei kuo labiau sumažinti galimą neigiamą poveikį jų vystymuisi taip, kad būtų apsaugoti neturtingi ir nukentėję bendruomenės gyventojai.

 

SUMAŽINTI SKURDĄ
SUMAŽINTI BADĄ
GERA SVEIKATA IR GEROVĖ
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS
LYČIŲ LYGYBĖ
ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA
PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA
DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS
PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA
SUMAŽINTI NELYGYBĘ
DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA
SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ
GYVYBĖ VANDENYJE
GYVYBĖ ŽEMĖJE
TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS
PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS