DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS

PADARYTI MIESTUS IR ŽMONIŲ APGYVENTAS VIETOVES SAUGIAS, ATSPARIAS IR DARNIAS

 

Miestai yra idėjų, prekybos, kultūros, mokslo, našumo, socialinės plėtros ir daug daugiau – centrai. Geriausiu atveju miestai leido žmonėms socialiai ir ekonomiškai judėti. Tikimasi, kad iki 2030 m. mieste gyvenančių žmonių skaičius padidės iki 5 milijardų žmonių, svarbu, kad būtų įgyvendinta veiksminga miestų planavimo ir valdymo praktika, skirta spręsti urbanizacijos keliamus iššūkius.

Yra daug iššūkių, kad miestai būtų išlaikomi taip, kad ir toliau sukurtų darbo vietas ir klestėtų, nesukeliant žemės ir išteklių nykimo. Bendros miestų problemos yra grūstys, lėšų trūkumas pagrindinėms paslaugoms teikti, tinkamo būsto trūkumas, mažėjanti infrastruktūra ir didėjanti oro tarša.

Spartūs urbanizacijos iššūkiai, pvz.: saugus kietųjų atliekų šalinimas ir tvarkymas miestuose, gali būti įveikti tokiu būdu, kuris leistų toliau klestėti ir augti, kartu gerinant išteklių naudojimą ir mažinant taršą bei skurdą. Vienas iš tokių pavyzdžių yra komunalinių atliekų surinkimo padidėjimas. Turi būti ateitis, kurioje miestai visiems suteiktų galimybių naudotis pagrindinėmis paslaugomis, energija, būstu, transportu ir kt.

UŽDAVINIAI

11.1. Iki 2030 m. užtikrinti visiems prieigą prie tinkamo, saugaus ir įperkamo būsto ir pagrindinių paslaugų bei modernizuoti statinius.

11.2. Iki 2030 m. visiems suteikti galimybė naudotis saugiomis, prieinamomis ir tvariomis transporto sistemomis, gerinant kelių eismo saugumą, ypač plečiant viešąjį transportą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų asmenų, moterų, vaikų, neįgalių ir vyresnių žmonių poreikiams.

11.3. Iki 2030 m. stiprinti įtraukią ir tvarią urbanizaciją ir dalyvavimo, integruoto ir tvaraus žmonių gyvenviečių planavimo ir valdymo pajėgumus visose šalyse.

11.4. Stiprinti pastangas apsaugoti ir saugoti pasaulio kultūros ir gamtos paveldą.

11.5. Iki 2030 m. gerokai sumažinti mirčių ir nukentėjusių žmonių skaičių ir gerokai sumažinti tiesioginius ekonominius nuostolius, susijusius su pasauliniu bendruoju vidaus produktu, kurį sukėlė nelaimės, įskaitant su vandeniu susijusias nelaimes, daugiausia dėmesio skiriant neturtingųjų ir pažeidžiamų žmonių apsaugai.

11.6. Iki 2030 m. sumažinti neigiamą miestų poveikį aplinkai, ypatingą dėmesį skiriant oro kokybei ir komunalinių bei kitų atliekų tvarkymui.

11.7. Iki 2030 m. užtikrinti visuotinę prieigą prie saugios, įtraukios ir prieinamos, žalios ir viešos erdvės, ypač moterims ir vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems.

11.A. Remti teigiamus ekonominius, socialinius ir aplinkos ryšius tarp miesto, priemiesčių ir kaimo vietovių, stiprinant nacionalinį ir regioninį plėtros planavimą.

11.B. Iki 2020 m. gerokai padidinti miestų ir žmonių gyvenviečių skaičių, priimančias ir įgyvendinančias integruotą politiką ir planus dėl įtraukimo, išteklių naudojimo efektyvumo, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jo.

11.C. Pagalba mažiausiai išsivysčiusioms šalims, įskaitant finansinę ir techninę pagalbą, kuriant tvarius ir atsparius pastatus, naudojant vietines medžiagas.

SUMAŽINTI SKURDĄ
SUMAŽINTI BADĄ
GERA SVEIKATA IR GEROVĖ
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS
LYČIŲ LYGYBĖ
ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA
PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA
DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS
PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA
SUMAŽINTI NELYGYBĘ
DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA
SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ
GYVYBĖ VANDENYJE
GYVYBĖ ŽEMĖJE
TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS
PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS