GYVYBĖ VANDENYJE

IŠSAUGOTI IR DARNIAM VYSTYMUI NAUDOTI VANDENYNŲ BEI JŪRŲ IŠTEKLIUS

 

Pasaulio vandenynai – jų temperatūra, chemija, srovės ir gyvūniją yra gyvybiškai svarbios sistemos, dėl kurių Žemė tampa tinkama žmonijos egzistavimui. Mūsų lietaus vanduo, geriamasis vanduo, oras, klimatas, pakrantės, daug mūsų maisto ir netgi oras, kuriuo kvėpuojame, yra galiausiai tiekiami ir reguliuojami jūros. Per visą istoriją vandenynai ir jūra buvo gyvybiškai svarbūs prekybos ir transporto kanalai.

Rūpestingas šio esminio pasaulio išteklių valdymas yra pagrindinis darnios ateities bruožas. Tačiau šiuo metu pakrančių vandenys nuolat kenčia dėl taršos, o vandenynų rūgštėjimas turi neigiamą poveikį ekosistemų funkcionavimui ir biologinei įvairovei. Tai taip pat neigiamai veikia nedidelio masto žvejybą.

Jūrų saugomas teritorijas ir išteklius reikia valdyti veiksmingai, taip pat reikia priimti reglamentus, kad būtų sumažinta pernelyg didelė žvejyba, jūrų tarša ir vandenynų rūgštėjimas.

UŽDAVINIAI

14.1. Iki 2025 m. užkirsti kelią visų rūšių vandenynų ir jūrų taršai, ypač iš sausumos veiklos

14.2. Iki 2020 m. tvariai valdyti ir apsaugoti jūrų ir pakrančių ekosistemas, kad būtų išvengta didelio neigiamo poveikio, įskaitant jų atsparumo stiprinimą, ir imtis veiksmų jų atkūrimui, kad vandenynai ir jūros būtų švarūs.

14.3. Sumažinti vandenyno rūgštėjimo poveikį, be kita ko, stiprinant mokslinį bendradarbiavimą visais lygmenimis

14.4. Iki 2020 m. veiksmingai reglamentuoti derliaus nuėmimą ir pereikvojimą, neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą bei naikinamąją žvejybą ir įgyvendinti moksliškai pagrįstus valdymo planus, siekiant kuo greičiau atkurti žuvų išteklius, bent jau tokiu lygiu, kuris galėtų užtikrinti didžiausią derliaus tvarumą, nustatomą pagal jų biologines savybes

14.5. Iki 2020 m. išsaugoti ne mažiau kaip 10 proc. pakrančių ir jūrų teritorijų, laikantis nacionalinės ir tarptautinės teisės, ir remiantis geriausia turima moksline informacija

14.6. Iki 2020 m. uždrausti tam tikras žuvininkystės subsidijas, kurios prisideda prie perteklinės žvejybos, panaikinti subsidijas, kurios prisideda prie neteisėtos, nedeklaruotos ir nereglamentuojamos žvejybos, ir atsisakyti naujų tokių subsidijų įvedimo, pripažįstant, kad tinkamas ir  specialus ir diferencijuotas požiūris į besivystančias ir mažiausiai išsivysčiusias šalis šalys turėtų būti neatsiejama Pasaulio prekybos organizacijos derybų dėl žuvininkystės subsidijų dalis

14.7. Iki 2030 m. didinti ekonominę naudą mažosioms salų besivystančioms valstybėms ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims iš tvaraus jūrų išteklių naudojimo, įskaitant tvarų žuvininkystės, akvakultūros ir turizmo valdymą.

14.A. Didinti mokslines žinias, plėtoti mokslinių tyrimų pajėgumus ir perduoti jūrų technologijas, atsižvelgiant į Tarpvyriausybinius vandenynų komisijos kriterijus ir gaires dėl jūrų technologijų perdavimo, siekiant pagerinti vandenynų būklę

14.B. Suteikti smulkaus masto žvejams prieigą prie jūros išteklių ir rinkų

14.C. Didinti vandenynų ir jų išteklių išsaugojimą ir tvarų vartojimą įgyvendinant tarptautinės teisės reglamentus

SUMAŽINTI SKURDĄ
SUMAŽINTI BADĄ
GERA SVEIKATA IR GEROVĖ
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS
LYČIŲ LYGYBĖ
ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA
PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA
DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS
PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA
SUMAŽINTI NELYGYBĘ
DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA
SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ
GYVYBĖ VANDENYJE
GYVYBĖ ŽEMĖJE
TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS
PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS