GYVYBĖ ŽEMĖJE

SAUGOTI, ATKURTI, SKATINTI DARNŲ ŽEMĖS EKOSISTEMŲ NAUDOJIMĄ, DARNIAI VALDYTI MIŠKUS, KOVOTI SU DYKUMĖJIMU, SUSTABDYTI ŽEMĖS DEGRADACIJĄ, SUSTABDYTI BIOĮVAIROVĖS PRARADIMĄ

 

Miškai užima 30,7 proc. Žemės paviršiaus, be to, kad jie mus aprūpina maistu ir prieglobstį, yra labai svarbūs kovojant su klimato kaita, saugant biologinę įvairovę ir vietinių gyventojų namus. Saugodami miškus, galėsime stiprinti gamtinių išteklių valdymą ir padidinti žemės našumą.

Šiuo metu kasmet prarandama trylika milijonų hektarų miškų, o nuolatinis sausųjų žemių degradavimas lėmė 3,6 mlrd. hektarų dykumėjimą. Nors šiuo metu saugoma iki 15% žemės, biologinei įvairovei vis dar gresia pavojus. Miškų naikinimas ir dykumėjimas, kurį sukelia žmogaus veikla ir klimato kaita, kelia didelių problemų tvariam vystymuisi ir paveikė milijonų žmonių gyvenimą ir pragyvenimą kovojant su skurdu.

Dedamos pastangos valdyti miškus ir kovoti su dykumėjimu. Šiuo metu įgyvendinami du tarptautiniai susitarimai, kuriais siekiama teisingai skatinti išteklių naudojimą. Taip pat teikiamos finansinės investicijos biologinės įvairovės rėmimui.

UŽDAVINIAI

15.1. Iki 2020 m. užtikrinti sausumos ir vidaus vandenų ekosistemų ir jų paslaugų, ypač miškų, pelkių, kalnų ir sausumos kraštų, išsaugojimą, atkūrimą ir tausų naudojimą, laikantis tarptautinių susitarimų įsipareigojimų.

15.2. Iki 2020 m. skatinti visų rūšių miškų tvaraus valdymo įgyvendinimą, sustabdyti miškų naikinimą, atkurti nykstančius miškus ir žymiai padidinti miškų apželdinimą ir miškų atkūrimą visame pasaulyje.

15.3. Iki 2030 m. kovoti su dykumėjimu, atkurti nykstančią žemę ir dirvožemį, įskaitant žemę, kurią paveikė dykumėjimas, sausra ir potvyniai.

15.4. Iki 2030 m. užtikrinti kalnų ekosistemų, įskaitant jų biologinę įvairovę, išsaugojimą, siekiant padidinti jų gebėjimą teikti naudą, kuri yra būtina darniam vystymuisi.

15.5. Imtis neatidėliotinų ir svarbių veiksmų, siekiant sumažinti natūralių buveinių degradaciją, sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir iki 2020 m. apsaugoti ir užkirsti kelią nykstančių rūšių išnykimui.

15.6. Skatinti teisingą ir nešališką naudos, gautos naudojant genetinius išteklius, pasidalijimą ir skatinti tinkamą prieigą prie tokių išteklių, kaip sutarta tarptautiniu mastu.

15.7. Imtis neatidėliotinų veiksmų, kad būtų nutrauktas saugomų floros ir faunos rūšių brakonieriavimas ir prekyba, siekti kad būtų panaikinta ir nelegalių laukinės gamtos produktų paklausa ir pasiūla.

15.8. Iki 2020 m. įvesti priemones, skirtas užkirsti kelią invazinių svetimų rūšių įvedimui ir reikšmingai sumažinti jų poveikį sausumos ir vandens ekosistemoms ir kontroliuoti arba panaikinti prioritetines rūšis.

15.9. Iki 2020 m. integruoti ekosistemų ir biologinės įvairovės vertybes į nacionalinį ir vietos planavimą, vystymo procesus, skurdo mažinimo strategijas.

15.A. Mobilizuoti ir gerokai padidinti visų šaltinių finansinius išteklius, kad būtų išsaugota ir tausiai naudojama biologinė įvairovė ir ekosistemos.

15.B. Mobilizuoti didelius išteklius iš visų šaltinių ir visais lygmenimis, siekiant finansuoti tvarų miškų valdymą ir suteikti atitinkamas paskatas besivystančioms šalims tokiam valdymui skatinti, įskaitant išsaugojimą ir miškų atkūrimą.

15.C. Stiprinti visuotinę paramą pastangoms kovoti su apsaugotomis rūšimis, įskaitant vietos bendruomenių gebėjimus siekti tvarių pragyvenimo galimybių.

SUMAŽINTI SKURDĄ
SUMAŽINTI BADĄ
GERA SVEIKATA IR GEROVĖ
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS
LYČIŲ LYGYBĖ
ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA
PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA
DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS
PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA
SUMAŽINTI NELYGYBĘ
DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA
SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ
GYVYBĖ VANDENYJE
GYVYBĖ ŽEMĖJE
TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS
PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS