KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS

UŽTIKRINTI VISAAPIMANTĮ IR LYGIAVERTĮ KOKYBIŠKĄ ŠVIETIMĄ IR SKATINTI VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTĮ MOKYMĄSI

 

Kokybiškas išsilavinimas yra tvaraus vystymosi pagrindas. Be gyvenimo kokybės gerinimo, prieiga prie švietimo gali padėti vietos gyventojams, suteikti jiems priemones, reikalingas novatoriškiems pasaulio didžiausių problemų sprendimams sukurti.

Šiuo metu į mokykla neina daugiau nei 265 mln. vaikų ir 22% jų yra pradinės mokyklos amžiaus. Be to, net vaikai, lankantys mokyklą, neturi pagrindinių įgūdžių skaityti ir skaičiuoti. Per pastarąjį dešimtmetį padaryta didelė pažanga siekiant visais lygiais suteikti daugiau galimybių mokytis ir didinti mokyklų, ypač besimokančių moterų ir mergaičių, skaičių. Pagrindiniai raštingumo gebėjimai labai pagerėjo, tačiau reikia dėti daugiau pastangų siekiant visuotinių švietimo tikslų. Pavyzdžiui, pasaulis pasiekė lygybę pradiniame ugdyme tarp mergaičių ir berniukų, tačiau nedaugelis šalių pasiekė šį tikslą visais švietimo lygmenimis.

Kokybiško švietimo trūkumo priežastys: trūksta tinkamai apmokytų mokytojų, prastos mokymosi sąlygos ir teisingumo problemos, susijusios su kaimo vaikų galimybėmis. Siekiant skurdžių šeimų vaikams suteikti kokybišką švietimą, reikia investuoti į švietimo stipendijas, mokytojų rengimo seminarus, mokyklų kūrimą ir vandens bei elektros prieigos prie mokyklų gerinimą.

UŽDAVINIAI

4.1. Užtikrinti, kad iki 2030 m. visos mergaitės ir berniukai gautų nemokamą ir kokybišką pradinį ir vidurinį išsilavinimą, kuris užtikrintų atitinkamus ir veiksmingus mokymosi rezultatus.

4.2. Iki 2030 m. užtikrinti, kad visos mergaitės ir berniukai galėtų gauti kokybišką ankstyvojo ugdymo, priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo programą, kad jie būtų pasirengę pradiniam ugdymui.

4.3. Iki 2030 m. užtikrinti vienodas visų moterų ir vyrų galimybes gauti prieinamą ir kokybišką techninį, profesinį ir aukštąjį išsilavinimą, įskaitant universitetą.

4.4. Iki 2030 m. gerokai padidinti jaunimo ir suaugusiųjų, turinčių reikiamų įgūdžių, įskaitant techninius ir profesinius įgūdžius, skaičių užimtumui, deramiems darbams ir verslumui.

4.5. Iki 2030 m. panaikinti lyčių skirtumus švietimo srityje ir užtikrinti vienodą prieigą visiems gauti kokybišką švietimą, įskaitant neįgaliuosius, čiabuvių tautas ir pažeidžiamose situacijose gyvenančius vaikus.

4.6. Iki 2030 m. užtikrinti, kad visi jaunuoliai ir didelė dalis suaugusiųjų, tiek vyrų, tiek moterų, būtų raštingi ir mokėtų skaičiuoti.

4.7. Užtikrinti, kad iki 2030 m. visi besimokantieji įgytų žinių ir įgūdžių, reikalingų tvariam vystymuisi skatinti, be kita ko, pasitelkiant tvaraus vystymosi ir tvaraus gyvenimo būdo, žmogaus teisių, lyčių lygybės, taikos ir smurto kultūros skatinimo ugdymą.

4.A. Sukurti ir atnaujinti vaikų, negalios ir lyties požiūriu svarbias švietimo priemones ir užtikrinti saugią, įtraukią ir veiksmingą mokymosi aplinką visiems.

4.B. Iki 2020 m. iš esmės išplėsti besivystančioms šalims, ypač mažiausiai išsivysčiusioms šalims, mažoms salų valstybėms ir Afrikos šalims, skirtas stipendijų, skirtų įtraukti į aukštąjį mokslą, įskaitant profesinį mokymą, informacines ir ryšių technologijas, technines, inžinerines,  ir mokslo programas.

4.C. Iki 2030 m. gerokai padidinti kvalifikuotų mokytojų pasiūlą, įskaitant tarptautinį bendradarbiavimą mokytojų rengimo srityje besivystančiose šalyse, ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse ir mažose salų valstybėse.

SUMAŽINTI SKURDĄ
SUMAŽINTI BADĄ
GERA SVEIKATA IR GEROVĖ
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS
LYČIŲ LYGYBĖ
ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA
PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA
DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS
PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA
SUMAŽINTI NELYGYBĘ
DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA
SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ
GYVYBĖ VANDENYJE
GYVYBĖ ŽEMĖJE
TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS
PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS