LYČIŲ LYGYBĖ

PASIEKTI LYČIŲ LYGYBĘ IR ĮGALINTI MOTERIS IR MERGAITES

 

Pasaulyje pasiekta pažanga siekiant lyčių lygybės ir moterų įgalinimo pagal „Tūkstantmečio vystymosi tikslus“ (įskaitant vienodas galimybes mergaitėms ir berniukams gauti pradinį išsilavinimą), tačiau moterys ir mergaitės vis dar kenčia nuo diskriminacijos ir smurto visose pasaulio dalyse.

Lyčių lygybė yra ne tik pagrindinė žmogaus teisė, bet ir būtinas pagrindas taikiam, klestinčiam ir tvariam pasauliui. Deja, šiuo metu 1 iš penkių 15–49 metų amžiaus moterų ir mergaičių pranešė per 12 mėnesių laikotarpį patyrusį fizinį ar seksualinį smurtą, o 49 šalyse šiuo metu nėra įstatymų, kuriais būtų apsaugotos moterys nuo smurto šeimoje. Padaryta pažanga dėl žalingos praktikos, pvz.: vaikų santuokos ir moterų lyties organų žalojimo (angl. FGM), kuris per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo 30%, tačiau dar reikia daug nuveikti, kad būtų panaikinta tokia praktika.

Suteikiant moterims ir mergaitėms vienodas galimybes įgyti išsilavinimą, sveikatos priežiūrą, padorų darbą ir atstovavimą politiniuose ir ekonominiuose sprendimų priėmimo procesuose, bus skatinama tvari ekonomika ir naudos visuomenė bei žmonija apskritai. Siekiant panaikinti diskriminaciją dėl lyties, kuri vyrauja daugelyje pasaulio šalių, labai svarbu įgyvendinti naujas teisines sistemas dėl moterų lygybės darbo vietoje ir naikinti kenksmingą praktiką moterims.

UŽDAVINIAI

5.1. Užkirsti kelią moterų ir mergaičių bet kokios formos diskriminacijai visuose lygmenyse.

5.2. Pašalinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites viešojoje ir privačioje sferoje, įskaitant prekybą žmonėmis ir seksualines bei kitas išnaudojimo rūšis.

5.3. Pašalinti visas kenksmingas praktikas, pvz.: ankstyvąsias ir priverstines santuokas, moterų lytinių organų žalojimą, ir kitas.

5.4. Pripažinti ir vertinti neapmokamą globą ir darbą namuose, teikiant viešąsias paslaugas, infrastruktūrą ir socialinės apsaugos politiką bei skatinant dalijimąsi atsakomybe namų ūkyje ir šeimoje.

5.5. Užtikrinti visišką ir veiksmingą moterų dalyvavimą ir lygias galimybes vadovauti visais sprendimų priėmimo lygmenimis politiniame, ekonominiame ir viešajame gyvenime.

5.6. Užtikrinti visuotinę prieigą prie seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir reprodukcinių teisių, dėl kurių susitarta pagal Tarptautinės gyventojų ir vystymosi konferencijos ir Pekino veiksmų platformos veiksmų programą.

5.A. Įgyvendinti reformas, kad moterims būtų suteiktos vienodos teisės į ekonominius išteklius, taip pat galimybė įsigyti žemės ir kitų nuosavybės formų, finansinių paslaugų, paveldėjimo ir gamtos išteklių nuosavybės ir kontrolės, laikantis nacionalinių įstatymų.

5.B. Padidinti įgalinančių technologijų, ypač informacinių ir ryšių technologijų, naudojimą, siekiant skatinti moterų įgalinimą.

5.C. Priimti ir stiprinti patikimą politiką ir įgyvendinamus teisės aktus, kuriais skatinama lyčių lygybė ir visų moterų ir mergaičių įgalinimas visais lygmenimis.

SUMAŽINTI SKURDĄ
SUMAŽINTI BADĄ
GERA SVEIKATA IR GEROVĖ
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS
LYČIŲ LYGYBĖ
ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA
PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA
DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS
PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA
SUMAŽINTI NELYGYBĘ
DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA
SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ
GYVYBĖ VANDENYJE
GYVYBĖ ŽEMĖJE
TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS
PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS