PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA

PLĖTOTI ATSPARIĄ INFRASTRUKTŪRĄ, SKATINTI VISA APIMANČIĄ IR DARNIĄ INDUSTRIALIZACIJĄ IR INOVACIJAS

 

Investicijos į infrastruktūrą – transportą, drėkinimą, energiją, informacines ir ryšių technologijas – yra itin svarbios norint pasiekti darnų vystymąsi ir įgalinti bendruomenes daugelyje šalių. Jau seniai pripažįstama, kad produktyvumo ir pajamų augimas, sveikatos ir švietimo rezultatų pagerėjimas reikalauja investicijų į infrastruktūrą.

Gamyba yra svarbus ekonominio vystymosi ir užimtumo variklis. Tačiau šiuo metu vienam gyventojui tenkanti gamybos pridėtinė vertė mažiausiai išsivysčiusiose šalyse yra tik 100 JAV dolerių, palyginti su daugiau nei 4500 JAV dolerių Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Kitas svarbus veiksnys, kurį reikia apsvarstyti, yra anglies dioksido išmetimas gamybos proceso metu. Per pastarąjį dešimtmetį daugelyje šalių išmetamų teršalų kiekis sumažėjo, tačiau nepakankamai.

Technologijų pažanga yra pastangų, siekiant aplinkosaugos tikslų, pvz.: didesnio išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo, pagrindas. Be technologijų ir naujovių, industrializacija neįvyks ir be industrializacijos vystymasis neįvyks. Reikia daugiau investuoti į aukštųjų technologijų produktus, kurie dominuoja gamyboje, siekiant padidinti efektyvumą ir sutelkti dėmesį į mobilias korinio ryšio paslaugas, kurios didina žmonių tarpusavio ryšius.

UŽDAVINIAI

9.1. Sukurti kokybišką, patikimą, tvarią ir atsparią infrastruktūrą, įskaitant regioninę ir tarpvalstybinę infrastruktūrą, siekiant remti ekonominį vystymąsi ir žmonių gerovę.

9.2. Skatinti įtraukią ir tvarią industrializaciją ir iki 2030 m. gerokai padidinti pramonės ir bendrojo vidaus produkto dalį, atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes, ir padvigubinti savo dalį mažiausiai išsivysčiusiose šalyse.

9.3. Padidinti smulkių pramoninių ir kitų įmonių, ypač besivystančių šalių, prieigą prie finansinių paslaugų, įskaitant prieinamą kreditą, ir jų integraciją į vertės grandines ir rinkas.

9.4. Iki 2030 m. atnaujinti infrastruktūrą ir modernizuoti pramonės šakas, kad jos taptų tvarios, didinant išteklių naudojimo efektyvumą ir labiau naudojanti švarias ir aplinką tausojančias technologijas ir pramoninius procesus.

9.5. Gerinti mokslinius tyrimus, tobulinti pramonės sektorių technologinius pajėgumus visose šalyse, ypač besivystančiose šalyse. Iki 2030 m. skatinti naujoves ir gerokai padidinti mokslinių tyrimų ir plėtros darbuotojų skaičių vienam milijonui žmonių, taip pat padidinti išlaidas viešiesiems ir privatiems moksliniams tyrimams.

9.A. Palengvinti tvarią ir atsparią infrastruktūros plėtrą besivystančiose šalyse, teikiant didesnę finansinę, technologinę ir techninę paramą Afrikos šalims, mažiausiai išsivysčiusioms šalims, besivystančioms šalims ir mažoms salų besivystančioms valstybėms.

9.B. Remti vidaus technologijų plėtrą, mokslinius tyrimus ir naujoves besivystančiose šalyse, be kita ko, užtikrinant palankią politikos aplinką pramonės įvairinimui ir prekių pridėtinei vertei kurti.

9.C. Žymiai padidinti prieigą prie informacijos ir ryšių technologijų, ypatingai iki 2020m. padidinti prieigą prie interneto mažiausiai išsivysčiusiose šalyse.

SUMAŽINTI SKURDĄ
SUMAŽINTI BADĄ
GERA SVEIKATA IR GEROVĖ
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS
LYČIŲ LYGYBĖ
ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA
PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA
DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS
PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA
SUMAŽINTI NELYGYBĘ
DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA
SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ
GYVYBĖ VANDENYJE
GYVYBĖ ŽEMĖJE
TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS
PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS