SUMAŽINTI NELYGYBĘ

SUMAŽINTI NELYGYBĘ VALSTYBĖSE IR TARP VALSTYBIŲ

 

Tarptautinė bendruomenė padarė didelę pažangą siekdama ištraukti žmones iš skurdo. Labiausiai pažeidžiamos šalys – mažiausiai išsivysčiusios šalys, besivystančios šalys ir mažos salų besivystančios valstybės – ir toliau žengia į skurdo mažinimą. Tačiau nelygybė išlieka ir lieka didelių skirtumų, susijusių su galimybe naudotis sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugomis bei kitais resursais.

Vis labiau sutariama, kad ekonomikos augimas nėra pakankamas skurdo mažinimui, jei jis nėra įtraukus ir jei jis nėra susijęs su trimis darnaus vystymosi aspektais – ekonomine, socialine ir aplinkos apsauga. Laimei, pajamų nelygybė sumažėjo tiek tarp šalių, tiek jose. Šiuo metu 60 iš 94 šalių, turinčių duomenis, pajamos vienam gyventojui išaugo sparčiau nei vidutinis šalies vidurkis. Padaryta tam tikra pažanga kuriant palankias prieigos sąlygas eksportui iš mažiausiai besivystančių šalių.

Siekiant sumažinti nelygybę, politika turėtų būti iš esmės visuotinė, atkreipiant dėmesį į nepalankioje padėtyje esančių ir marginalizuotų gyventojų poreikius. Be to, reikia padidinti besivystančių šalių eksporto neapmokestinimo režimą ir tęsti eksportą iš besivystančių šalių, taip pat didinti besivystančių šalių balsų dalį TVF. Galiausiai technologijos naujovės gali padėti sumažinti pinigų perkėlimo išlaidas darbuotojams migrantams.

UŽDAVINIAI

10.1. Iki 2030 m. palaipsniui pasiekti ir išlaikyti 40 proc. gyventojų pajamų augimą, kuris yra didesnis nei vidutinis šalies vidurkis.

10.2. Iki 2030 m. Įgalinti ir skatinti visų asmenų socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, negalios, rasės, etninės kilmės, religijos ar ekonominio ar kitokio statuso.

10.3. Užtikrinti lygias galimybes ir sumažinti nelygybės rezultatus, be kita ko, panaikinant diskriminacinius įstatymus, politiką ir praktiką; ir skatinti atitinkamus teisės aktus, politiką ir veiksmus šioje srityje.

10.4. Priimti politiką, ypač fiskalinę, darbo užmokesčio ir socialinės apsaugos politiką, ir palaipsniui pasiekti didesnę lygybę.

10.5. Gerinti pasaulinių finansų rinkų ir institucijų reguliavimą ir stebėseną bei stiprinti tokių taisyklių įgyvendinimą.

10.6. Užtikrinti didesnį besivystančių šalių atstovavimą ir balsavimą priimant sprendimus pasaulinėse tarptautinėse ekonomikos ir finansų organizacijose, kad institucijos būtų veiksmingesnės, patikimesnės ir labiau teisėtos.

10.7. Palengvinti tvarkingą, saugią, reguliarią ir atsakingą migraciją ir žmonių judumą, be kita ko, įgyvendinant planuojamą ir gerai valdomą migracijos politiką.

10.A. Pagal Pasaulio prekybos organizacijos susitarimus įgyvendinti besivystančių šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių, specialiojo ir diferencijuoto požiūrio principą.

10.B. Skatinti oficialią paramą vystymuisi ir finansinius srautus, įskaitant tiesiogines užsienio investicijas, į valstybes, kuriose jų reikia, ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, Afrikos šalyse, mažose salų besivystančiose šalyse ir besivystančiose šalyse pagal jų nacionalinius planus ir programas.

10.C. Iki 2030 m. iki mažiau nei 3 proc. sumažinti migrantų pervedimų sandorių išlaidas ir pašalinti perlaidų koridorius, kurių išlaidos yra didesnės nei 5 proc.

SUMAŽINTI SKURDĄ
SUMAŽINTI BADĄ
GERA SVEIKATA IR GEROVĖ
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS
LYČIŲ LYGYBĖ
ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA
PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA
DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS
PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA
SUMAŽINTI NELYGYBĘ
DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA
SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ
GYVYBĖ VANDENYJE
GYVYBĖ ŽEMĖJE
TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS
PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS