LAVA EKSPERTŲ TARYBA
Darnaus vystymosi tikslas nr. 1
PANAIKINTI VISŲ FORMŲ SKURDĄ
Atsakingas asmuo: Dalia Karlaitė
Dalia Karlaitė yra ekonomikos mokslų doktorantė Mykolo Romerio universitete. Rengdama disertaciją jaunoji tyrėja siekia įvertinti įmonių socialinės atsakomybės poveikį visuomenės gerovei: analizuojama ne tik ĮSA vaidmuo mažinant visų formų skurdą ir nelygybę šalyje, bet ir ĮSA svarba didinant visuomenės galimybes gauti kokybiškas ir saugias prekes ir paslaugas už prieinamą kainą. D. Karlaitė dėsto verslo etikos ir socialinės atsakomybės studijų dalykus Vilniaus kolegijoje bei kitose aukštosiose mokyklose. Tyrėja taip pat domisi atsakingo vartojimo ir gamybos tematika.
Darnaus vystymosi tikslas nr. 2
SUMAŽINTI BADĄ
Atsakingas asmuo: Prof. Rimantas Venskutonis
Rimantas Venskutonis, KTU Maisto mokslo ir technologijos katedros profesorius. 2004 m. jam paskirta Lietuvos premija technologijos mokslų srityje už darbus, skirtus biologiškai vertingų komponentų iš augalinės žaliavos išskyrimui, tyrimui ir panaudojimui. Jis yra paskelbęs 301 mokslinę publikaciją.
Atsakingas asmuo: Andrius Šmitas
Andrius Šmitas - Vytauto Didžiojo universiteto psichologijos krypties doktorantas, Kauno kolegijos lektorius. Jis mano, kad diena iš dienos, žingsnis po žingsnio kiekvienas asmuo vis labiau artės prie visiškos fizinės, psichologinės ir socialinės gerovės, o ne tik tols nuo ligų. Ekspertas mano, kad tik prisiimantis atsakomybę tiek verslas, tiek asmuo gali žengti pažangos keliu, o tam, kad tame kelyje tektų mažiau klaidžioti - bendravimas ir veikimas su kitais norinčiais eiti ta pačia linkme yra naudingas.
Atsakingas asmuo: Prof. dr. Irena Žemaitaitytė
Irena Žemaitaitytė – socialinių mokslų daktarė, MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė. Mokslinių interesų sritys: suaugusiųjų švietimas, neformalusis ir savaiminis suaugusiųjų švietimas, vyresnio amžiaus žmonių švietimas ir mokymasis. Išleista monografija „Neformalusis suaugusiųjų švietimas: plėtros tendencijos dabartinėje Europoje (2007). Publikuota virš 50 mokslinių darbų, skaityti pranešimai respublikinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, dalyvauja tarptautinėse projektinėse veiklose.
Atsakingas asmuo: Donatas Paulauskas
Donatas Paulauskas yra lyčių lygybės ekspertas. Nuo 2015 m. Vilniaus universitete dėsto lyčių studijas ir teorijas, yra dviejų knygų lyčių tematika autorius. Dirba vyresniuoju patarėju Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje, yra Europos lygybės institucijų tinklo „Equinet“ Lyčių lygybės darbo grupės narys. Kuria ir veda tinklalaidę „Šiuolaikiniai vyrai“ portale „15min.lt“.
Atsakingas asmuo: Prof. dr. Laima Česonienė
Laima Česonienė šiuo metu dirba profesore Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje, Miškų ir ekologijos fakultete Aplinkos ir ekologijos institute. 2003 metais suteiktas Technologijos mokslų daktaro laipsnis. Mokslinių tyrimų kryptys – požeminio vandens kokybė, paviršinio vandens būklė, nuotekų tarša – priežastys ir gerinimo būdai, aplinkos kokybė ir tvari plėtra. 2004- 2020 m. tyrimų rezultatai publikuoti 14 CA WOS mokslo žurnaluose su IF, SCOPUS su SNIP - 15 publikacijos, 21 mokslo publikacijų.
Atsakingas asmuo: Dr. Inga Gurauskienė
Dr. Inga Gurauskienė – KTU Aplinkos inžinerijos instituto mokslo darbuotoja. Magistro studijų programos „Darnus valdymas ir gamyba“ vadovė. Pagrindinės tyrimų ir veiklos sritys: medžiagų ir energijos srautų analizė ir valdymas, atskirų atliekų srautų (EEĮ, tekstilės) analizė ir valdymas, ekologinis projektavimas, efektyvus energijos vartojimas ir darniųjų inovacijų kūrimas įmonėse taikant žiedinės ekonomikos modelius.
Atsakingas asmuo: Doc. dr. Živilė Stankevičiūtė
KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto doc. Živilė Stankevičiūtė darnumo sprendimus verslo organizacijose nagrinėja nuo 2012 m. Jos daktaro disertaciją „Tvarumo dimensija organizacijos žmonių išteklių valdyme“ buvo įvertinta tarptautiniu lygiu - 2016 m. gautas Baltijos universitetų programos metinis apdovanojimas už geriausią, 2015 m. apgintą, disertaciją darnumo tematika. Pastaruoju metu vykdomi moksliniai tyrimai ir formuojama ekspertinė patirtis, susijusi su tinkamu darbu, nesaugumu dėl darbo turėjimo bei kokybiškomis darbo vietomis; tvariu žmonių išteklų valdymu ir kt.
Atsakingas asmuo: Doc. dr. Visvaldas Varžinskas
Visvaldas Varžinskas yra KTU Aplinkos inžinerijos instituto docentas ir KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro vadovas. Pagrindinės tyrimų ir vykdomų projektų sritys - aplinkos apsaugos vadybos sistemos ir standartai, švaresnės gamybos metodų taikymas pramonėje, būvio ciklo įvertinimas, ekologinis gaminių projektavimas ir technologinių eko-inovacijų diegimas pramonėje, darni pramonės plėtra ir darnaus vartojimo strategijos, verslo socialinė atsakomybė. Publikavęs virš 20 mokslinių publikacijų, 3 mokslo monografijas ir 2 mokomąsias knygas, 2-jų tarptautinių patentinių paraiškų ir 1 nacionalinio patento autorius.
Atsakingas asmuo: Tomas Lavišius
Tomas Lavišius – Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto doktorantas. Vykdomų mokslinių tyrimų ir interesų sritis – socialinio verslo ir socialinės ekonomikos teisinis reglamentavimas Europos Sąjungoje. Tyrimų sritis apima tiek socialinio verslo teisinių prielaidų paieškas, tiek ir socialinio verslo efektyvumo ir naudingumo socialinių inovacijų pagalba mažinant nelygybę valstybių ir tarpvalstybiniu mastu tyrimą.
Atsakingas asmuo: Prpf. Marija Burinskienė
Marija Burinskienė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių katedros profesorė, daktarė. Mokslinių interesų sritis – Darni miestų plėtra, miestų planinės struktūros ir susisiekimo infrastruktūros sąveika, viešojo transporto reikšmė ir pritaikymas gyventojų susisiekimo poreikiams, darnių susisiekimo būdų panaudojimas susisiekimui miestuose, sumanus miestas. Ji yra parengusi daugiau kaip 200 mokslinių ir kitų publikacijų, išugdžiusi trylika mokslo daktarų.
Atsakingas asmuo: Prof. Eglė Staniškienė
Eglė Staniškienė - KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė, Socialinių mokslų daktarė, tvaraus valdymo tyrimų grupės narė. Mokslinių interesų kryptys – darnus vystymasis, socialinė verslo atsakomybė, atsakingas vartojimas ir darni gamyba, darbuotojų gerovė, kokybės sistemų valdymas ir tarpsritiniai tyrimai. E.Staniškienė yra paskelbusi daugiau nei 60 mokslinių publikacijų, dalyvavusi daugiau nei 20 nacionalinių ir tarptautinių projektų.
Atsakingas asmuo: Audra Balundė
Audra Balundė yra Mykolo Romerio universiteto (MRU) ir Groningeno universiteto (RUG) Nyderlanduose psichologijos mokslų kandidatė bei MRU Aplinkos psichologijos tyrimų centro mokslininkė. Pagrindinė veiklų ir tyrimų sritis – aplinką tausojantis elgesys bei tą elgesį nulemiantys veiksniai. Ji tyrinėja ir poveikio priemones, kuriomis galima būtų paskatinti žmones labiau tausoti aplinką ir tokiu būdu mažinti klimato kaitos poveikį.
Atsakingas asmuo: Doc.dr.Vilimantas Vaičiukynas
Vilimantas Vaičiukynas - Technologijos mokslų daktaras, VDU ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandens išteklių inžinerijos instituto docentas. Žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos prezidentas. Daugiau kaip 50 mokslinių publikacijų bendraautorius.
Atsakingas asmuo: Prof. dr. Gediminas Brazaitis
Gediminas Brazaitis – VDU Miškų ir ekologijos fakulteto, Miško biologijos ir miškininkystės instituto direktorius, profesorius. Jo mokslinių tyrimų sritys: biologinės įvairovės išsaugojimas miško ekosistemose, tvarus miško naudojimas ieškant kompromisų tarp gamtosaugos ir gamtosaugos ir kt. Profesorius yra paskelbęs virš 130 mokslo straipsnių, kartu su bendraautoriais parengęs virš 100 pranešimų konferencijose ir seminaruose. Dalyvavo virš 50 mokslo tiriamųjų darbų, daugumai iš jų vadovavo.
Atsakingas asmuo: Prof.HP, dr. Ligita Šimanskienė
Ligita Šimanskienė - Klaipėdos universiteto, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vadybos katedros vedėja. Profesorės mokslinė, organizacinė ir pedagoginė veikla tiesiogiai susijusi su socialinės atsakomybės principais, ieškant geriausių sprendimų tiriant organizacijas, apjungiant mokslininkus, šviečiant visuomenę. Mokslininkė yra publikavusi 5 monografijas ir mokslo studijas bei virš 80 publikacijų.
Atsakingas asmuo: Rūta Avulytė
Rūta Avulytė turi daugiau nei 20 metų šešiuose kontinentuose tarptautinės humanitarinės pagalbos, darnaus vystymosi / vystomojo bendradarbiavimo, projektų valdymo, analitikės ir viešosios komunikacijos / advokatavimo patirties. Ji dirbo Jungtinių Tautų taikdariškose misijose Liberijoje (UNMIL) ir Rytų Timore (UNMIT), su Pasaulio maisto programa (WFP) Liberijoje, Jungtinių Tautų plėtros programa (UNDP) Briuselyje ir Turkmenistane. Rūta vadovavo Nacionalinei nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformai (NNVBO) bei Kauno technologijų universiteto (KTU) Tarptautinių ryšių departamentui.