Tvarumo ataskaitų gairės

Lietuvos atsakingo verslo asociacija LAVA nariai išskirtinai rengia ir teikia savo tvarumo ataskaitas (arba įsipareigoja parengti per konkretų laikotarpį). Ataskaitos yra talpinamos LAVA puslapyje ir viešai prieinamos visiems suinteresuotiesiems. 

Tvarumo ataskaitos

Tvarumo ataskaitos yra skirtos komunikuoti apie strateginius žingsnius įmonės tvarumo kontekste, pristatyti vykdomas veiklas ir iniciatyvas. Tai yra priemonė skaidriai ir pagrįstai teikti informaciją suinteresuotoms šalims apie įmonės iškeltų tvarumo tikslų įgyvendinimą, pasiektus rodiklius ir pan. Tvarumo ataskaita taip pat gali būti naudojama siekiant palyginti skirtingų metų rezultatus. 

Organizacijos rezultatai turėtų būti pristatomi platesniame tvarumo kontekste. Turėtų būti aišku, kaip organizacija prisideda ir ateityje planuoja prisidėti prie aplinkosauginės, ekonominės ir socialinės situacijos gerinimo.

Įmonės veiklos gerinimas turėtų tapti nuolatiniu procesu, į kurį įsitraukia ir vadovybė, ir visų lygių darbuotojai, todėl ir pati ataskaita turėtų būti viešinama darbuotojams, suinteresuotosioms šalims bei visuomenei.

Tvarumo ataskaitų nauda organizacijai:

·   formuoja suinteresuotų šalių (klientai, tiekėjai, partneriai, pirkėjai) pasitikėjimą organizacija;

·   identifikuojamos rizikos ir galimybių sritys;

·   veikia kaip prevencinė priemonė aplinkosaugos, žmogaus teisių ir kitose srityse;

·   skatinama vidinė ir išorinė komunikacija (dialogas su suinteresuotaisiais); 

·   padeda nustatyti ateities planus ir strategiją.

Tvarumo ataskaitų rengimo gairės

Tvarumo ataskaitos yra pasaulyje paplitusi praktika, kuria verslas atskleidžia tvarumo informaciją bei poveikį aplinkai, klimato pokyčiams, žmogaus teisėms ir gerovei. Įmonėms, siekiančioms plėtoti tvarų verslą, rekomenduojama vadovautis tarptautiniu mastu pripažintais principais bei gairėmis: ’’Global Reporting Initiative’’ (GRI) gairėmis, gairių standartu ’’ISO 26000’’, ’’The Principles for Responsible Investment’’ (PRI),  Jungtinių Tautų ’’Global Compact’’ principais.

1. Lietuvos atsakingo verslo asociacija LAVA rekomenduoja vadovautis pasauliniu mastu geriausiai žinomais tvarumo ataskaitų rengimo standartais ’’Global Reporting Initiative’’ (GRI). Jungtinės Tautos rekomenduoja naudoti GRI standartus siekiant Darnaus vystymosi tikslų ir laikantis JT Pasaulinio susitarimo.

GRI standartai reprezentuoja, kaip viešai teikti ataskaitas apie įvairų ekonominį, aplinkosauginį ir socialinį poveikį. Šiais trimis standartais pagrįstos tvarumo ataskaitos suteikia informacijos apie teigiamą ar neigiamą organizacijos indėlį į tvarų vystymąsi.

Tarpusavyje susiję GRI standartai yra skirti naudoti kaip rinkinys, kad būtų galima parengti tvarumo ataskaitą, kuri išryškintų esmines temas. Organizacija renkasi iš konkrečioms temoms skirtų standartų, kad galėtų teikti ataskaitas pagal jai svarbias temas – ekonomines, aplinkosaugos ar socialines.

GRI standartai suteikia galimybę bet kuriai organizacijai – didelei ar mažai, privačiai ar viešajai – suprasti savo poveikį ekonomikai, aplinkai ir žmonėms ir apie jį pranešti palyginamai ir patikimai, taip didinant skaidrumą siekiant prisidėti prie darnaus vystymosi. Be ataskaitas teikiančių įmonių, standartai labai svarbūs daugeliui suinteresuotųjų šalių, įskaitant investuotojus, politikos veikėjus, kapitalo rinkas ir pilietinę visuomenę. 

Standartai sukurti kaip paprastas naudoti dokumentų rinkinys, kuriame pateikiama išsami informacija apie organizacijai reikšmingas temas, su jomis susijusį poveikį ir tai, kaip jos valdomos.

Šioje trumpoje apžvalgoje nurodoma, kaip parengti Standartai ir į ką atkreipti dėmesį ataskaitų rengimo procese. Apžvalgą rasite čia.

2. Pagrindinis ’’ISO 26000’’ gairių privalumas įmonėms yra aiškus modelis ir rekomendacijų rinkinys, pagal kurį įmonė gali geriau įvertinti savo veiklą socialinės atsakomybės srityje: ar visose įmonės veiklos srityse (procesuose) yra diegiami socialinės atsakomybės principai, ar esama įmonės socialinės atsakomybės branda atitinka pirmaujančios praktikos pavyzdžius ir kokių veiksmų įmonė turėtų imtis, siekdama užtikrinti veiklos plėtrą bei tobulėjimą socialinės atsakomybės srityje.

3. ’’The Principles for Responsible Investment’’ (PRI) – liet. Atsakingo investavimo principai.

Atsakingo investavimo principus parengė tarptautinė institucinių investuotojų grupė, atsižvelgdama į didėjančią aplinkosaugos, socialinių ir įmonių valdymo klausimų svarbą investavimo praktikai. Šį procesą inicijavo Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius.

Pasirašydami šiuos principus, investuotojai, viešai įsipareigoja juos priimti ir įgyvendinti, jei tai neprieštarauja įmonės nuostatoms. Taip pat įsipareigoja įvertinti principų veiksmingumą ir laikui bėgant tobulinti jų turinį. Manoma, kad principų taikymas gali pagerinti gebėjimą vykdyti įsipareigojimus paramos gavėjams ir geriau suderinti investicinę veiklą su platesniais visuomenės interesais.

Principai:

1 principas: į investavimo analizę ir sprendimų priėmimo procesus įtraukti ESG (environmental, social, corporate governance) klausimus;

2 principas: būti aktyviais investuotojais ir įtraukti ESG klausimus į savo nuosavybės politiką bei praktiką;

3 principas: siekti, kad subjektai, į kuriuos investuojama, tinkamai atskleistų informaciją apie ESG klausimus;

4 principas: skatinti principų pripažinimą ir įgyvendinimą investicijų sektoriuje;

5 principas: bendradarbiauti, kad padidėtų principų įgyvendinimo veiksmingumas;

6 principas: teikti ataskaitas apie savo veiklą ir pažangą įgyvendinant principus.

Daugiau apie principus rasite čia.

4. Jungtinių Tautų (JT) “Global Compact“ principai.

Įmonių tvarumas prasideda nuo įmonės vertybių sistemos ir principais pagrįsto požiūrio į verslą. Tai reiškia, kad įmonės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų laikomasi bent jau pagrindinių įsipareigojimų žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse. Atsakingos įmonės įgyvendina tas pačias vertybes ir principus visur, kur jos veikia, ir žino, kad gera praktika vienoje srityje nekompensuoja žalos kitoje.

Įtraukdamos dešimt JT principų į strategijas, politiką ir procedūras bei diegdamos sąžiningumo kultūrą, įmonės ne tik laikosi savo pagrindinių įsipareigojimų žmonėms ir planetai, bet ir sudaro prielaidas ilgalaikei sėkmei.

Principai:

·   Žmogaus teisės

1 principas: Įmonės turėtų remti ir gerbti tarptautiniu mastu paskelbtų žmogaus teisių apsaugą.

2 principas: Užtikrinti, kad jos neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidimų.

·   Darbas

3 principas: Įmonės turėtų palaikyti asociacijų laisvę ir veiksmingai pripažinti teisę į kolektyvines derybas.

4 principas: Visų formų priverstinio ir privalomojo darbo panaikinimas.

5 principas: Veiksmingai panaikinti vaikų darbą.

6 principas: Diskriminacijos įdarbinimo ir profesinės veiklos srityje panaikinimas.

·   Aplinka

7 principas: Įmonės turėtų remti apdairų požiūrį į aplinkosaugos iššūkius.

8 principas: Imtis iniciatyvų, skatinančių didesnę atsakomybę už aplinką.

9 principas: Skatinti aplinką tausojančių technologijų kūrimą ir sklaidą.

·   Kova su korupcija

10 principas: Įmonės turėtų kovoti su visų formų korupcija, įskaitant turto išmušinėjimą ir kyšininkavimą.